Sammanställning av undersökningar och dataunderlag om tillståndet i miljön i Göta älvs kustvatten
Publicerad 2017-06-01 00:00:00

Göta älvs vattenråd har fått bidrag från Länsstyrelsen för att under 2016/2017 genomföra ett projekt som syftar till att samla in och sammanställa befintlig data och kunskap samt identifiera kunskapsluckor om förhållandena som har betydelse för påverkan på vattenförekomsterna och göra dessa tillgängliga som underlag för fortsatta ställningstaganden om behov av åtgärder.

Berörda vattenförekomster är:

Kustvattenförekomster
* Björköfjorden
* Danafjord
* Göteborgs Södra Skärgårds kustvatten
* Brännö-Styrsöområdet
* Asperöfjorden
* Halsviken
* Styrsö-Vrångöområdet
* Askims fjord

Övergångsvatten
* Nordre älvs fjord
* Rivö fjord

Sammanställning av undersökningar och dataunderlag om tillståndet i miljön i Göta älvs kustvatten och Referensbibliotek finns nu framtaget

 Excelfilen som sammanställer referensbiblioteket är framtagen av Göta älvs vattenråd inom projektet "Underlag för bedömning och prioritering av åtgärdsförslag genom samverkan inom Göta älvs kustvatten" slutfört april 2017.

Filen är tänkt att underlätta att söka ut undersökningar och referenser av intresse. Samtliga referenser har koppling till kustvattenförekomster som tillhör upptagningsområdet för vattenrådet. Referensförteckningen är inte heltäckande.

För att få tillgång till referenserna ombeds kontakta vattenrådets kansli 

 

33/Rapport_sammanstllning_GVRkustvatten_2017-06-01.pdf

33/Referensbibliotek_2017-06-01_till_VR_hemsida.xlsx

Länkar