Välkommen till Göta älvs vattenråd
Göta älvs vattenråd bildades under 2006 av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Göta älvs vattenvårdsförbund i samarbete. Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern.

De olika aktörerna är representanter från berörda organisationer, företag, myndigheter och markägare.
Inom Göta älvs avrinningsområde har det även bildats
ett vattenråd för Säveåns delavrinningsområde och ett vattenråd för Mölndalsåns delavrinningsområde.

Vattendragsvandring vid Välen i Göteborg den 19 september kl 18
2019-08-29
Göta älvs vattenråd bjuder in allmänheten till en vattendragsvandring vid Välen och Stora ån torsdagen den 19 september kl 18:00-19:30

Välen i sydvästra Göteborg är ett attraktivt våtmarksområde och naturreservat med en rik historia. Det är beläget vid Askimsvikens innersta nordliga del. Tillrinningen av vatten till Välen sker via Stora ån som avvattnar hela Fässbergsdalen.

Under vandringen som är ca 3 km lång på lättvandrad stig informerar representanter från Göteborgs stad om Naturreservatet, områdets historia och vilka planer som finns för åtgärder inom området.

Samling
18:00 Parkeringen vid Välens Naturreservat
Närmaste busshållplats är Kannebäck

Vandring
18:00-19:30 Vandring Vid Välen och Stora ån.
Medtag matsäck om ni vill fika efter
vandringen
Utredning gällande källor/källfördelning samt potential för åtgärder av fosforläckage för tre biflöd
2019-04-11
Göta älvs vattenråd har fått bidrag från Länsstyrelsen för att under 2018/2019 genomföra en utredning gällande källor/källfördelning samt potential för åtgärder av fosforläckage för tre biflöden till Göta älv.

Utredningens syfte är att sammanställa ett planerings- och prioriteringsunderlag för övergödningsåtgärder i biflödena Stallbackaån, Slumpån och Sköldsån.

Resultaten från utredningen ska kunna användas i samverkan och information mellan intressenter med gemensamt intresse för Göta älv, så som kommuner, myndigheter, markägare, företag, organisationer och skolor, men också kunna användas av de olika aktörerna enskilt.

Utredningen ska leda till att utveckla övergödningsåtgärderna till att bli mer kostnadseffektiva och samordnade.

Rapport "Fosforförluster till Göta älv"
Länkar