Vattendragsvandring utmed Lärjeån den 7 september 2017
2017-08-28
Göta älvs vattenråd bjuder in allmänheten till en vattendragsvandring utmed Lärjeån den 7 september kl 17:30-19:30.

Lärjeån ”Den leriga ån” slingrar sig genom ett ravinlandskap med vida fält och böljande kullar. Här finns betade hagar och djungellik lövskog. Dalgången har ett rikt växt- och fågelliv. I ån finns både öring och lax. På åns leriga botten lever den sällsynta flodpärlmusslan.

Under vandringen informerar representanter från Göteborgs stad, Sportfiskarna och Länsstyrelsen om den natur och det kulturlandskap vi ser längs vägen

Samling
17:30
Lärjeåns Trädgårdar, Ekevadsvägen 5 i Angered
Närmaste spårvagnshållplats: Angered Centrum.

Vandring
17:30-19:30
Vandring på ca 3,5 km längs Lärjeån med start och mål i Angered.

Efter vandringen finns möjlighet för oss att tillsammans inta egen medhavd fika i Kulturhuset Blå Stället


Inbjudan som pdf
Välkommen till Göta älvs vattenråd
Göta älvs vattenråd bildades under 2006 av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Göta älvs vattenvårdsförbund i samarbete. Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern.

De olika aktörerna är representanter från berörda organisationer, företag, myndigheter och markägare.
Inom Göta älvs avrinningsområde har det även bildats
ett vattenråd för Säveåns delavrinningsområde och ett vattenråd för Mölndalsåns delavrinningsområde.

Underlag för bedömning och prioritering av åtgärdsförslag genom samverkan inom Göta älvs kustvatten
Göta älvs vattenråd har fått bidrag från Länsstyrelsen för att under 2016 genomföra ett projekt som syftar till att samla in och sammanställa befintlig data och kunskap samt identifiera kunskapsluckor om förhållandena som har betydelse för påverkan på vattenförekomsterna och göra dessa tillgängliga som underlag för fortsatta ställningstaganden om behov av åtgärder.

Berörda vattenförekomster är:

Kustvattenförekomster
* Björköfjorden
* Danafjord
* Göteborgs Södra Skärgårds kustvatten
* Brännö-Styrsöområdet
* Asperöfjorden
* Halsviken
* Styrsö-Vrångöområdet
* Askims fjord

Övergångsvatten
* Nordre älvs fjord
* Rivö fjord

Sammanställning av undersökningar och dataunderlag om tillståndet i miljön i Göta älvs kustvatten och Referensbibliotek finns nu framtaget
Länkar