Vattendragsvandring utmed Sollumsån, Lilla Edets kommun den 6 september 2018
2018-08-20
Göta älvs vattenråd bjuder in allmänheten till en vattendragsvandring utmed Sollumsån den 6 september kl 18:00-19:45. Samling vid parkeringen Hjärtums kyrka i Hjärtum


Sollumsån tillhör Göta älvs vattensystem. Ån har en måttlig ekologisk status vid senaste bedömningen 2015. Vattendraget har nyttjats genom århundranden i form av vattenkraft till att driva kvarnar och sågar och som flottled och detta har satt sina spår. Vattendraget hyser också ett av Göta älvs viktigaste bestånd av flodpärlmussla.
Mikael Asplund (Lilla Edets kommun) och Niklas Wengström (Sportfiskarna) ) och Torgny Reuterberg (Sollums kraft) kommer berätta om ån och visa några av dess innevånare.

Program
18:00-18:30 Samåkning till Lille Väktor. Medhavd fika och presentation av ån, åtgärder och planer.
Ca 18:45 Visning av den bästa mussellokalen.
19:15-19:45 Visning av miljön kring Sollums kvarn/kraftverk.Inbjudan som pdf
Utredning gällande källor/källfördelning samt potential för åtgärder av fosforläckage för tre biflöd
2018-06-20
Göta älvs vattenråd har fått bidrag från Länsstyrelsen för att under 2018/2019 genomföra en utredning gällande källor/källfördelning samt potential för åtgärder av fosforläckage för tre biflöden till Göta älv.

Utredningens syfte är att sammanställa ett planerings- och prioriteringsunderlag för övergödningsåtgärder i biflödena Stallbackaån, Slumpån och Sköldsån.

Resultaten från utredningen ska kunna användas i samverkan och information mellan intressenter med gemensamt intresse för Göta älv, så som kommuner, myndigheter, markägare, företag, organisationer och skolor, men också kunna användas av de olika aktörerna enskilt.

Utredningen ska leda till att utveckla övergödningsåtgärderna till att bli mer kostnadseffektiva och samordnade.
Välkommen till Göta älvs vattenråd
Göta älvs vattenråd bildades under 2006 av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Göta älvs vattenvårdsförbund i samarbete. Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern.

De olika aktörerna är representanter från berörda organisationer, företag, myndigheter och markägare.
Inom Göta älvs avrinningsområde har det även bildats
ett vattenråd för Säveåns delavrinningsområde och ett vattenråd för Mölndalsåns delavrinningsområde.

Länkar