Välkommen till Fylleåns Vattenråd
Fylleåns vattenråd bildades den 29 april 2010 som ett lokalt samverkansnärverk. Syftet med vattenrådet är att bidra till lokal samverkan och engagemang kring ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Fylleåns avrinningsområde. Vattenrådet arbetar med att samla in och sprida kunskap om vattenvårdsfrågor i Fylleån.

I vattenrådet ingår representanter från Halmstads kommun, skogsnäringen (Södra), Hallands naturskyddsförening, Simlångsdalens naturvårdsförening, fiske ( Fylleåns fiskevårdsområdesförening ), vattenkraftsägare och LRF. Vattenrådets sammankallande är Kjell-Åke Källén tel: 0709 – 38 64 16.

Vattenrådets vision
Fylleåns vattenråd vill genom lokal samverkan och möten med allmänheten, sprida kunskap om vårt arbete, vattnets kvalité och de djur och växtliv som lever där, samt fånga upp idéer om hur och med vad vi skall arbeta i framtiden. Genom dessa möten kan vi även få värdefull kunskap om Fylleån, så att vi med vårt arbete kan bibehålla och förbättra kvalitén på åns vatten, samt dess djur och växtliv, dvs. uppnå god ekologisk status.
Vattenrådets arbete
Vattenrådets arbete 2012

I den planerade verksamheten har fem huvudfrågor tagits fram.

• Att undersöka om pH-värdena stämmer med de gamla mätresultaten och provfiskena. Samarbeta för en ännu effektivare kalkning.

• Inventera vandringshindren i ån och göra dessa lättare för fisk och andra vattenlevande djur att passera.

• Fokus på avlopp och utsläpp.

• Information till allmänheten utmed ån om dess status vad gäller vattenkvalité, djur- och växtliv.

• Minska eventuell övergödning i nedre delarna av ån.
Länkar