Välkommen till Emån!
Emån är en 22 mil lång vacker å som rinner genom 8 Småländska kommuner.

Emåförbundet är en sammanslutning av kommuner, länsstyrelser och industriföretag, m.fl. inom Emåns avrinningsområde. Vårt syfte är att verka för ett uthålligt nyttjande av Emån. Uppföljning av vattenkvaliteten i Emån sker inom ramen för den samlade recipientkontrollen vilket är ett omfattande kontrollprogram av hela vattensystemet. Vi främjar även en ekologisk turism i Emåns område för att människor ska kunna ta del av den vackra ån.
Vattenråd, var med och påverka
Emåförbundet har ansökt och beviljats att få bilda ett vattenråd i Emåns avrinningsområde. Emåförbundet ska vara länken mellan myndigheter och lokala intresseorganisationer och allmänhet rörande vattenfrågor i Emån. Vi strävar efter en bred lokal förankring. Vi kommer att under 2008-2009 arbeta med att skapa ett brett kontaktnät, ett adressregister, utveckla kanaler för infomationsspridning samt vara part i samrådsmöten. Detta arbete sker i nära samarbete med vattenmyndigheten i Södra Östersjön och Emåns beredningssekretariat.

Vattenförvaltning
År 2000 beslutade Sveriges Riksdag att anta EU:s Ramdirektiv för vatten. Vattendirektivet syftar till att vårda och säkra våra gemensamma vattenresurser. Vi har alla ett ansvar gentemot framtida generationer att bibehålla och förbättra vattenkvaliteten. Vatten är gränslöst och därför måste vi samarbeta över nationsgränser och andra administrativa gränser.
Mer om Emåförbundet
Detta är en presentationssida för Emåns vattenförbund och det vattenrådsarbete som genomförs i avrinningsområdet. Vi vill att öka engagemanget runt vattenfrågor och vattenförvaltningen. Vill du läsa mer om Emåförbundets verksamhet kan du läsa mer på vår ordinarie hemsida på www.eman.se
Länkar