Välkommen till Dalslands kanals vattenråd
Dalslands Kanals Vattenråd bildades sommaren 2009 för Upperudsälvens avrinningsområde. Området sträcker sig över kommunerna Årjäng, Dals-Ed, Bengtsfors och Mellerud. I Vattenrådet ingår Dalslands Kanals Vattenvårdsförbund som varit verksamt sedan 1959.

Bakgrunden till bildandet av Vattenrådet är EG:s ramdirektiv för vatten från år 2000. Enligt direktivet skall medlemsländerna i EU se till att alla yt- och grundvatten når god ekologisk och kemisk status senast 2015.
Fem nya myndigheter har bildats i Sverige efter beslut av riksdagen 2004.

Arbetet med vattenfrågor skall fortsättningsvis utgå från vattnets naturliga avrinning och inte som hittills, administrativa gränser som kommuner och län.
Vattenrådets uppgifter
Vattenrådets uppgift är i första hand att vara ett diskussionsforum för frågor som rör vattenkvaliteten för yt- och grundvatten inom avrinningsområdet.
Vattenrådet skall granska och lämna synpunkter på kommande förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljöövervakningsprogram som skall beslutas av Vattenmyndigheten. Vattenrådet kan få stort inflytande över de beslut som myndigheten fattar och även få ekonomiskt stöd.

Ett mål är också att Vattenrådet skall sprida information och kunskaper.
Länkar