Tema: livskraft från Hav till Skog, 17-23/9
2018-09-11
Under vecka 38, 17–23 september genomförs
Hållbarhetsveckan

Gå in på länken och läs om allt spännande som händer.Temat för veckan är livskraft från Hav till Skog.

Vi vill lyfta aktiviteter i anslutning till vatten lite extra.

Fredag 21/9
På förmiddagen genomförs en vandring på Ödet samt besök på ett lantbruk. Samma eftermiddag kan man delta på lunchträff med inspirerande inslag på temat ”Livskraft – Från Hav till Skog”.

Lördag 22/9
Lördag förmiddag genomför Kustmiljögruppen en vandring ut med Brömsebäcken. Fokus ligger på att diskutera våtmarker och våtmarksanläggande. Kanske lite extra intressant nu när det finns mycket våtmarkspengar att söka. Läs mer i länken ovan

Anmälan krävs till samtliga evenemang.
200 miljoner!
2018-12-20
Under 3 år har 200 miljoner avsatts för våtmarker och andra åtgärder som bidrar till att vattnet stannar kvar i vår miljö.

Från 2018 kan man ansöka om LONA-pengar och få upp till 90 % medfinansiering. Läs mer: LONA

Filmer på vattenrådens youtub kanal.
2018-12-20
Nu kan ni se vattenrådens filmer som diskuterats under en längre tid. 2 varianter finns en kortare, kallad teaser och en lite längre. Sök på Vattensamling så hittar ni filmerna.

Väsenvandring

Vattenrådet, Torsås kustmiljögrupp och kommunen bjöd alla kommunens 5-6 ¨åringar på väsenvandring den 30 och 31 maj. Läs mer under genomförda aktiviteter.
Nyhetsbrev
Från Vattenmyndigheten.
Vattenblänk

Från Länsstyrelsen.
Fokus landsbygd


PROVTAGNING
Hösten 2016 påbörjade Länsstyrelsen en provtagning på våtmarken i Påboda och Grisbäcken samt provtagning i Grisbäckens mynningsområde, detta ska fortgå under minst 2 år.
Historiska kartor mm och Föreningsstämma 24 maj 2018
2018-05-25
Kvällen tema var historiska kartor. Vi gjorde en dykning in i historiska kartor som finns tillgängliga på nätet. Vi botaniserade bland olika tillgängliga hemsidor. I presentationen finner ni länkar och det finns även några utskrifter som vägledning. Vi tittade även vidare på kartmaterial som tagits fram om täckdikningar samt bilder som visar hur arbetet runt ödet och kyrkans parkering väver fram.
Under protokoll till vänster i menyn, hittar ni all dokumentationen.


Åtgärder under hösten, projektet Grisbäcken steg 2
2017-08-11
Nu är det sommar och sol!
2016 strukturkalkas 15 ha åkermark, under 2017 växlade vi upp och fick extra pengar så att vi skulle kunna strukturkalka ytterligare 15 ha /år alltså sammanlagt 30 ha för 2017 och lika mycket under 2018.
Men det blöta vädret under sommaren 2017 gjorde att vi endast kunde kalka 7 ha av våra planerade 30.
Så i år håller vi tummarna rejält att de kvarvarande 23 ha och de nya ytterligare 30 ha kan genomföras.

Helt avgörande om det är möjligt att strukturkalka är att väder och vind stämmer. Det ska vara torrt innan, vid spridning och efter vid ned brukning av kalken.
Markförutsättningarna är också avgörande, marken måste vara lerig minst 12 %.
Finns fler aspekter att ta hänsyn till. Titta gärna på kommunens hemsida.Grisbäcken steg 2
Utöver kalkningen kommer lantbrukarna att anlägga sedimentfällor för att fånga upp ytterligare partikelbundet fosfor.
Vik för vik mot en friskare Östersjökust
2018-02-09
I Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram 2016-2021 ligger störst fokus på åtgärder som görs på land för att till exempel minska näringsämnestillförseln till havet. I många kraftigt övergödda vikar räcker dock inte åtgärder på land utan det behövs även åtgärder direkt i eller i anslutning till kustvattnet. Länsstyrelsen Kalmar län är partner i projektet ”Vik för vik mot en friskare Östersjökust” tillsammans med övriga kustlän från Blekinge i söder till Stockholm i norr. Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten (SÅP).

Projektets syfte är att öka takten och utveckla samarbetet kring åtgärdsarbetet längs Östersjökusten, och att bygga en kunskapsbank för utförandet av kustvattenåtgärder.

I juni 2017 genomfördes en inventering av tre grunda vikar i Kalmar län, där viken utanför Grisbäckens mynning är en av vikarna som har inventerats. Här kan ni läsa Vik för vik Rapport och titta gärna på Vik för vik, presentation. som presenterades för kustmiljögruppen 21 oktober 2017.
Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018
2015-05-29
Vattenvårdsplanen antagen av Kommunfullmäktige.
Planen finns tillgänglig på Torsås kommuns hemsida.

Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018

Planen fungerar på det sättet att flera olika åtgärder kombineras för att sammantaget nå en helhet gällande biologi, näringsreduktion, morfologi mm för ett avgränsat område eller en eller flera vattenförekomster.

Hoppas att materialet hjälper dig! i valet bland olika åtgärder och hur man kan kombinera för att nå önskad effekt för våra vatten och vattenmiljöer.
Kulturmiljö, SMHI vattenwebb och VISS
Här hittar ni lite länkar till några hemsidor och material.

SMHI VATTENWEBBEN - Testa Vattenwebben jämför olika förutsättningar.

VISS BIBLIOTEK -Det internetbaserade verktyget VISS - som Vattenmyndighterna ansvarar för kan du hitta åtgärdsbiblioteket.Detta bibliotek kan vara en hjälp i arbetet med vattenförbättrande åtgärder.
Åtgärdsbibliotek
Länkar