Vattenråd
Publicerad 2011-06-08 01:23:00

Hur skall man kunna diskutera hur man skall hantera gemensamma vattenfrågor? Hur skall kommuners, företags, intresseorganisationer, markägares och myndigheters perspektiv kunna mötas och bära frukt? Svaret är vattenråd.

Vattenråd är ett forum för samverkan inom ett vattenrådsområde mellan alla som är intresserade av vattenfrågor. Här kan också myndigheter lyfta frågor där man vill ha delaktighet. I Bottenvikens vattendistrikt finns 13 vattenråd, varav två är kustvattenråd.

Ett vattenrådsområde inkluderar ett eller flera avrinningsområde. Tanken är att utgå från vattnets väg och inte inskränkas av administrativa gränser. Vattenråden hanterar frågor som rör såväl ytvatten, grundvatten som kustvatten.

I vattenråden ingår representanter för bland annat kommuner, skogs- och gruvnäringen, energibolag, branschorganisationer, ideella intresseföreningar och privatpersoner. Sammansättningen bör speglar de lokala förutsättningarna och vattenråden strävar efter en så bred förankring som möjligt. Alla som vill är välkomna att vara med.

En viktig uppgift för vattenråden är att fånga upp lokal kunskap och synpunkt om hur vattnen mår, var det finns problem, vad som redan är åtgärdat, var man borde undersöka mer, hur övervakningsprogrammen kan kompletteras, var det finns motsättningar, olika verksamheters förutsättningar och information om samhällsutvecklingen. En särskilt viktig uppgift är att ge förslag på var man ska börja med åtgärder och hur de kan genomföras. Vattenråden kan även bli delaktiga i provtagning/provfiskning.

Vattenråden beslutar själva om sin verksamhet och många har valt att arrangera exkursioner, föreläsningar och studiebesök. Utöver möjligheten att påverka är kunskapsutbytet och att man lär sig om andra verksamheters förutsättningar en av fördelarna med att engagera sig i ett vattenråd.

Vattenråden har en kontinuerlig dialog med framför allt beredningssekretariaten på länsstyrelsen i Norrbotten respektive Västerbotten som bistår med vägledning, underlag och expertis. Synpunkterna från ett engagerat och kunnigt vattenråd väger tungt i beredningssekretariatens och Vattenmyndighetens arbete med att ta fram skötselplaner för vattnen eller ansökan om åtgärdsprojekt.
Länkar