Samordnad Luftövervakning
Publicerad 2015-02-17 12:52:28

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft har införts i svensk lagstiftning för att åstadkomma en godtagbar luftkvalitetssituation. Regeringens förordning om MKN för utomhusluft (SFS 2010:477) inbegriper förekomst och halt i luft av kväveoxider (NO2NOx), svaveldioxid (SO2), bly (Pb), kolmonoxid (CO), bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), ozon (O3), tungmetallerna arsenik (As), kamium (Cd) och nickel (Ni) samt polycykliska aromatiska kolväten med benso(a)pyren (B(a)P) som indikator).

Förordningen om MKN för luft slår fast att varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen. Dock ges en möjlighet att bedriva kontrollen genom samverkan mellan flera kommuner. Ett län kan till exempel ses som ett naturligt samverkansområde.

Blekinge luftvårdsförbund gav 2010 IVL i uppdrag att ta fram förslag på hur blekingekommunerna ska kunna samordna sina mätningar. Mätprogram startas upp under 2012. Resultatet redovisas under 2013.

Länkar