Välkommen till Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund
I slutet av 1980-talet uppstod ett behov för verksamhetsutövare med miljöpåverkan att samordna sin kontroll av påverkan i recipienterna. Därför bildades Blekinge Luftvårdsförbund 1989 och Blekingekustens Vattenvårdsförbund 1990. Blekinge var tidigt ute med att bilda samordningsförbund för kontroll av recipienterna. Liknande förbund finns på flera håll i Sverige. Från 2013 sköts kontrollen för både vatten och luft i detta gemensamma förbund.

Ur stadgarna är följande citat hämtat: ”Förbundet har till uppgift att initiera och samordna erforderliga undersökningar för bedömning av påverkansgrad och utvecklingstendenser, i luft och kustvatten i Blekinge”.

Provtagningarna följer uppgjorda program, och samordnas delvis med andra förbund och övervakningar. För närvarande sköts kontrollen av vatten av Toxicon och Linné-universitetet, medan kontrollen av luft huvudsakligen utförs av IVL. Mätresultaten används för att långsiktigt följa utvecklingen i recipienterna.

Ladda ner resultat här:
För vattendelen finns resultaten av mätningarna som söktjänst per station eller som rapport per undersökningsår.
För luftdelen finns resultaten som presentationsmaterial eller via länkar till IVL under varje delrapport.


Länkar