Välkommen till Ätrans Vattenråd EF
Sidan uppdaterad av samordnaren 2018-08-17 /IA

2018-01-29 Högflöde 163 kbm/s i Ätran vid restaurerade Hertingforsen i Falkenberg

Ätrans VVF bildades 1973 med uppgiften att samordna kontrollen av vattenkvalitén i Ätran och vid behov föreslå åtgärder. Läs om historiken här

Ätrans Vattenvårdsförbund ombildades till Ätrans Vattenråd efter en genomgång av organisationen 2006. Läs rapporten om ny organisation här.

Ordförandens Sommar brev 2018-06-28 Läs här

Ätrans Vattenråd EF samverkar med vattenvårdsfrågor inom avrinningsområdet.
Sju kommuner omfattas från källan i Ulricehamn och Falköping till havet i Falkenberg.

Ätrans Vattenråd EF deltar i EU-projektet Water Co Governance. Läs mer på hemsidan under rubrikerna till vänster Projekt, Vartoftaprojektet och Högvadsåprojektet. Läs Havs och Vattenmyndighetens rapport om projektet här Läs mer om projektet här

Arbete med ny förbättrad hemsida pågår. TidsplanInformation om låga flöden i Ätran 2018-06-13
Läs mer här

Aktuell information om våtmarksbidrag 2018-07-09 Läs mer härVattenrådet är en viktig sammanhållande länk inom vattendistriktet där samspelet mellan myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, ideella organisationer och allmänheten är centralt för genomförandet av EU:s vattendirektiv.

Nyhetsbrev från Vattenmyndigheterna juni 2018
"I det pågående samrådet om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten, föreslås långtgående undantag till förmån för den storskaliga vattenkraften som en av Sveriges viktigaste energikällor: Sjuttio procent av vattenförekomsterna behöver inte nå god ekologisk potential". Samrådet om kraftigt modifierade vatten pågår till den 15 september.
Läs mer här

Ny rapport från Vattenmyndigheterna
Kommunernas och myndigheternas återrapportering om genomförda åtgärder 2017 Läs rapporten här

Nyhetsbrev april 2018 från Länsstyrelsen i Halland Läs mer här

Vad händer 2018?
Information från Länsstyrelsen i Västra Götaland om vad som händer i vattenförvaltningen i år.
Läs mer här.

Aktiviteter maj
2-4 maj EU-möte WCG Danmark
3 maj Seminarium fria vandringsvägar Falkenberg
16-17 maj Vattenforum Göteborg
22 maj i Göteborg Samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten påverkade av vattenkraft.
25 maj Årsstämma ÄVR i Ulricehamn

Det våras för våtmarker
Regeringen satsar 200 miljoner kronor årligen under åren 2018-2020 på nya våtmarker. 10 april och 21 oktober är sista ansökningsdatum 2018. Läs mer här

Aktuell vattennivå i Ätran
Vattennivån i Ätran var vid senaste mätningen 2018-02-03 klockan 06.00 på 142,66 möh i centrala Svenljunga. När nivån i Ätran passerar 142,50 meter över havet är det kritisk nivå. Vi är i beredskap och vidtar alla åtgärder vi kan. Läs mer här.
Läs mer i vårt Nyhetsbrev.

Vattenblänk
Läs Vattenblänk nr 4 här. Handlar bl.a. om vårt EU-projekt WaterCoGovernance och hur vattendirektivet implementeras i andra länder. Handlar också om kommunernas skyldighet till återrapportering till Vattenmyndigheten. Läs mer här.

Våtmatrksstöd inom LONA
Under 2018-2020 satsar regeringen 200 miljoner kronor per år till våtmarker. Lokala aktörer kan söka via kommunerna. Stödet omfattar ett flertal åtgärder läs mer här.

Kattegatts Kustvattenråd
Ätrans Vattenråd är medlem i Kustvattenrådet som har samråd den 16 mars 2018.
Läs programmet här Länk till anmälan här

Viktigt meddelande från VM.
Efter delegationsmöten i december 2017 har samtliga fem vattendelegationer beslutat att skjuta upp start för samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster påverkade av vattenkraft. Den främsta anledningen till att samrådets start skjuts fram är att få mer tid att arbeta med underlagen. Målet är att ytterligare höja kvaliteten på samrådsdokumenten. Samrådet skjuts fram från 1 februari 2018 till 1 april 2018 och pågår till 30 juni 2018. Samrådshandlingar och information om samrådsmöten läggs ut på vattenmyndigheternas webbplats så småningom. Detta innebär att de samrådsmöten som var planerade till vecka 12 är inställda.Observera att detta enbart gäller kraftigt modifierade vatten, övriga samråd pågår som planerat.
Vänliga hälsningar Josefin Levander

Samrådsmöten.
Vattenmyndigheten i Västerhavet bjuder in till samrådsmöten i början av 2018.Samrådet gäller Förslag på miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen samt Arbetsprogram och översikt över väsentliga frågor inom vattenförvaltningen. Läs mer här.
Samrådsmöten hålls på följande platser i Västerhavets vattendistrikt Skövde 7 februari läs mer här. Göteborg 20 mars läs mer här.

Nytt åtgärdsprogram för Ätran.
Läs mer här
Läs mer på vattenmyndigheternas hemsida här.
Åtgärdsprogram för Ätran 2016-21 Läs programmet här

Åtgärder för bättre vatten.
Vattenmyndighetens nya informationsbrochyr 2017.
Läs mer här

Planerade möten 2018.
6 april AU möte ÄVR
12 april Vattendagen Falkenberg (se kalender)
21 april Fish Migration Day Falkenberg
2-4 maj EU-möte WCG Danmark
3 maj Seminarium fria vandringsvägar Falkenberg
16-17 maj Vattenforum Göteborg
25 maj Årsstämma ÄVR i Ulricehamn
23-24 augusti Styrelsemöte ÄVR
12 oktober AU-möte ÄVR
8 november Styrelsemöte/Höstmöte ÄVR i Ullared
23 november AU-möte ÄVR
7 december styrelsemöte/budgetmöte ÄVR
 
Officiell post sänds till ordförande:
Vanja Wallemyr,Källeberg, 52291 FALKÖPING epost: wanjawallemyr@gmail.com

Medlemmar
Styrelse
Medlemslista juli 2015


Ätran värd att bevara
Informationsfilm för Ätrans Vattenråd EF Vattenrådet har tagit fram två informationsfilmer om vår verksamhet.
Se den korta (3 min) informationsfilmen här eller en 6 min informationsfilm här

Bidrag finns för bättre vatttenmiljö
Aktuell sammanställning för vattenråd 2017 Läs mer här. Länsstyrelsen i Halland 2017 Läs mer här
Miljoner föreslås till en samlad satsning på bättre vattenkvalité. Läs mer här. Sammanställning av länsstyrelsen i december 2015 Läs mer här.
Sammanställning av Havs- och vattenmyndigheten Läs mer här. Var finns pengarna? läs uppdaterad sammanställning här. Se även nedan under Nationell finansieringsguide.

Regeringsbeslut om åtgärdsprogram 2017-2021
2016-10-06 Beslutade Regeringen om åtgärdsprogram för förvaltningen och kvalitén på vattenmiljön.Vattenmyndigheten skall fastställa åtgärdsprogrammet enligt Regeringens anvisningar. Läs Regeringsbeslutet här. Läs mer på VM:s hemsida här

Ny hemsida om våtmarker
Läs mer här

Nya filmer om vattenkraft
Från Älvräddarnas Samorganisation se filmerna här

Vattnet i skolan
Läs mer på hemsidan för Lygnerns vattenråd här

Södra tecknar gröna och blå skogsbruksplaner
Läs mer här

Verktyg för bättre vatten
Vattenmyndigheterna har släppt en ny skrift om miljökvalitetsnormer(MKN). Läs den här.

Tillgänglighet vattenkemiska data
Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en organisation och ett system för att säkerställa god datatillgänglighet för yt- och grundvattendata.
Läs mer i Rapport 2016-09-28, Dnr 1068-2016 här

Ny HaV-rapport Sötvatten 2016
Handlar om Mikroplaster i sötvatten, skogsbruk-vatten, kalkning-kvicksilver och många viktiga saker att hålla koll på i våra sötvatten. Läs mer här.

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Hemsida om Vattenförvaltning vattenråd mm Läs mer här

Nya kontaktpersoner utsedda av länsstyrelsen i Halland 2017-03-02 Läs mer här

Nyhetsbrev Länsstyrelsen
Läs
Länsstyrelsens nyhetsbrev december 2017
Länsstyrelsens nyhetsbrev maj 2017
Länsstyrelsens nyhetsbrev mars 2017
Läs Länsstyrelsens nyhetsbrev november 2016
Läs Länsstyrelsens nyhetsbrev september 2016
Läs Länsstyrelsens nyhetsbrev från maj 2016
Läs Länsstyrelsens nyhetsbrev februari 2016
Läs Länsstyrelsens nyhetsbrev december 2015
Läs Länsstyrelsen Nyhetsbrev september 2015

Regeringsbeslut
Enligt regeringsbeslut 2015-12-17 (läs beslutet)fortsätter åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt för 2009-2015 att gälla till dess en ny omprövning gjorts för 2016-2021. Läs mer här.

Kattegatts kustvattenråd
Minnesanteckningar vid möte 2015-10-12 med de limniska vattenråden. Läs vattenrådens förslag till åtgärder här. Hemsida Kattegatts kustvattenråd.

Ny föreskrift om övervakning av ytvatten
Beslut om ny föreskrift, Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten träder i kraft den 1 november 2015.
Hav- och vattenmyndighetens Informationsblad.
Läs mer här

Nya rapporter
Rapport om översvämning MSB läs här
2015-10-27 Länsstyrelsen presenterar ny rapport
Översvämningsområden i Ätran finns här
Information om Länsstyrelsens Älvgrupper finns här.

Remiss om vägledning för användning av kemiska bekämpningsmedel
Alla kan lämna synpunkter till Hav- och Vattenmyndigheten senast den 31 oktober 2015. Läs mer här

Kustvattenråd Halland och Båstad Kustvattenråd för sträckan Kungsbacka-Båstad är bildat. Ätrans vattenråd ser fram emot att vattenvårdsarbetet i vattendistriktet därmed bättre länkas samman med vården av Västerhavet.
Läs mer här.
Ätrans vattenråd deltog 2015-10-15 i kustvattenrådets första rådslag. Ett av många problemområden som var uppe var föroreningar av havet. Se filmen Strömmar av plast.

Myndigheternas förslag till åtgärder för Ätran finner du här. Har du fler förslag?

Uppströmsarbete - tillsammans kan vi hjälpas åt att få ett renare vatten
Svenskt vatten har tagit fram två broschyrer om uppströmsarbete för att vi skall få vatten av god kvalité.
Broschyr vad hushållen kan göra Läs mer här Broschyr vad företagen kan göra Läs mer här

Nyheter på Vattenmyndigheternas hemsida
Använd VISS för att få veta mer om ditt vatten. Länk

Nyheter på Havs hemsida
1. Remiss: Ny föreskrift gällande övervakning av ytvatten. Läs mer här
2. Ny vägledning om kraftigt modifierade vatten. Läs mer här
3. Nyhetsbrev om små avlopp. Läs mer här
4. Ny strategi för vattenåtgärder inom jordbruket. Läs mer här

Kommunerna skall rapportera
Alla kommuner ska senast den 28 februari varje år rapportera föregående års genomförande av åtgärdsprogrammet till vattenmyndigheterna. Rapporteringens syfte är att säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppnås för vattenförekomster inom myndigheternas och kommunernas verksamhetsområde. Kommunernas rapporter för 2012 hittar du på vår hemsida under nedladdningar och skrivelser. Vattenmyndigheternas missiv kan du ladda ner här. Läs mer på Vattenmyndigheternas hemsida här.

Ny tid - ny prövning
Vattenverksamhetsutredningen har i ett 456 sidor långt yttrande lämnat förslag till ändrade vattenrättsliga regler.Utredningen föreslår hur man på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan se till att de anläggningar som inte har tillstånd
enligt MB utformas och drivs på ett sådant sätt att MB:s hänsynsregler och EU-rättens krav i förhållande till vattenkvalitet och påverkan på djur och växtliv uppfylls. Läs mer här.

Vägledning för kommunal VA-planering
HaV har tagit fram ett förslag till hur kommunerna kan planera hållbart för en god vattenstatus. Vägledningen innehåller även ett antal checklistor som man kan använda sig av i planeringen. Synpunkter på remissen ska vara inlämnade senast 30 juni.
Läs mer här.

Handledning om vattenförvaltning
Miljösamverkan i Västra Götaland har tagit fram en handlening för vattenförvaltning. Handledningen syftar till att ge kommunerna kunskap och verktyg för vattenförvaltningsarbetet, dels avseende den tillsyn som miljökontoren behöver utföra dels avseende det vattenförvaltningsarbete som många kommunala funktioner behöver delta i och som rör bland annat plan- och VA-frågor.
Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken

Kolla ditt vatten i VISS
Nu finns en enkel videoinstruktion hur man hittar i VISS och kan få information om sin egen å eller sjö! Kolla på någon av dessa länkar: Länk 1, Länk 2

Näringsämnesprojekt
Näringsämnesgruppen i Ätrans vattenråd planerar för ett näringsämnesprojekt för att informera och få en dialog kring näringsämnesfrågor ur ett jordbrukarperspektiv. Läs mera i rapporten Hållbarheten i svenskt jordbruk 2012.

Åtgärder för närsalter
Tillsynssamverkan Hallands arbetar med ett LOVA-projekt, Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status. Läs mer här. Som en del i detta projekt har Ekologgruppen tagit fram ett Verktyg för riskkartering av fosforförluster. Jag bifogar Rapport riskkartering av fosforförluster 2012-12-13 från detta uppdrag.

Nationell finansieringsguide
Var kan vattenråden söka pengar?
Nu har länsstyrelsen uppdaterat en Nationell Finansieringsguide.
Mer information finns under rubriken "Bidrag finns..." nedan.

HaV myndighetens förslag till ny svensk vattenstrategi
Viktiga områden som pekas ut i rapporten är markanvändning, avloppsvatten, vattenkraft, överfiske och skyddade områden.- Biologisk mångfald, minskad övergödning och hållbart fiske är de tre viktigaste målen de närmaste åren, säger generaldirektör Björn Risinger. Läs rapporten här.

Bekämpningsmedel i Halländska vatten
Länsstyrelsen i Halland har undersökt bekämpningsmedel och hittat förekomst i samtliga undersökta prover. Läs mer här

Ny informationsbroschyr
Ätrans vattenråd har med bidrag från vattenmyndigheten tagit fram en ny informationsbroschyr. Läs mer Broschyr Ätrans vattenråd

Nya höjddatabasen
Katarina Vartia informerade vid senaste medlemsmötet om den nya höjddatabasen. Den är ett fantastiskt instrument för våra arbetsgruppers förslag till åtgärder. Läs mer om Nya höjddatabasen

Två viktiga rapporter till vattenråden
1. Samverkan inom Västerhavets vattendistrikt
2. Vattenråden i Sverige
Alla medlemmar kan här ta del av intressant information som berör rådets arbete!

Nytt om undersökning av vatten
Sju kortfilmer visar hur vi gör när vi undersöker och klassar statusen på våra vatten!
Se filmerna här.Information om Länsstyrelsens älvgrupper finns här
Länkar