Recipientkontroll
Publicerad 2012-02-03 09:30:45

I Arbogaåns vattensystem, liksom i övriga landet, påverkas sjöar- och vattendrag av en mängd olika mänskliga aktiviteter. Recipientundersökningar i Arbogaåns avrinningsområde har regelbundet bedrivits sedan 1968. Från och med 1976 har Arbogaåns Vattenförbund ansvarat för undersökningarna.

Recipientkontrollen har följande huvudsakliga målsättningar:

1. Åskådliggöra större ämnestransporter och belastningar från enstaka föroreningskällor inom ett vattenområde.
2. Relatera tillstånd och utvecklingstendenser från enstaka föroreningskällor inom ett vattenområde.
3. Belysa effekter i recipienten av föroreningsutsläpp och andra ingrepp i naturen.
4. Ge underlag för utvärdering, planering, och utförande av miljöskyddande åtgärder.

Bild th öring fångad vid elprovfiske (foto: Johan Lind)

Rapporterade mätvärden recipientkontroll

Övervakningsstationer recipientkontroll i Arbogaån

Program för recipientkontroll 2010-2012

Hur mäter man föroreningar?

Föroreningar och deras effekterProvtagningsprogram upprättas som regel för en 3- eller 5-årig period med möjlighet att göra korrigeringar under löpande perioder. Programmen har utarbetats av Länsstyrelsen i Örebro län och Vattenförbundet i samarbete med övriga länsstyrelser inom avrinningsområdet. Länsstyrelsen i Örebro har samordnat arbetet.

Provtagningens inriktning har varierat under åren. I början undersöktes endast vattendragen och nästan enbart i kemiskt avseende. I senare provtagningsprogram har det tillkommit omfattande undersökningar av områdets större sjöar.

Bild th: sjön Unden (foto: Johan Lind)

Även nya undersökningsmoment har tillkommit, framför allt när det gäller biologi och metaller. Metallbestämningar sker numera genom mätning av halter i vattenmossa (i regel utplanterad) och i sjöarnas sediment.

Biologiska undersökningar omfattar provtagning av bottenfauna samt växtplankton. De senaste årens undersökningar syftar till stor del till att undersöka betingelserna för liv i vattensystemen och bedömning av miljöpåverkan. Dessa utgör underlag för beslut som kan påverka miljön. Vid t.ex. bedömning av föroreningar i vatten är det viktigt att kunna ange vilka mängder som transporteras eller släpps ut i vattnet.
Länkar