Rensning
Publicerad 2012-01-30 14:38:00

Arbogaåns vattensystem omfattar en area av 3808 km2 och 105 delavrinningsområden. Ungefär 70 % av avrinningsområdet täcks av skog, 10 % utgörs av jordbruksmark, och 7 % är vattenyta (källa: SCB, 2003). De flacka områden som framförallt förekommer i de södra delarna av avrinningsområdet är mycket känsliga vid översvämningar. Detta gör underhåll och skötsel av vattenvägar särskilt viktigt. Arbogaåns vattenförbund ska inventera och kartlägga vilka rensnings- och övriga underhållsbehov i vattensystemet som behövs för att underlätta reglering och vattenhushållning inom åns avrinningsområde, och har därefter i uppgift att initiera och medverka till åtgärder.

Jordburksmark dominerar i nedströms områdena runt Arboga och Fellingsbro. Terrängen är relativt flack i detta område. Flera sjöar och vattendrag har sänkt och kanaliserats för att skapa odlingsbara marker. Detta gör området översvämningskänsligt vid höga flöden.

Arbogaåns vattenförbund har till uppgift att initiera och medverka till åtgärder med syfte att förbättra eller bevara avrinningen i vattensystemet, för att undvika översvämning. Verksamhetsgrenen omfattar underhållsåtgärder (rensning och underhåll vid trånga passager) som är nödvändiga för att bibehålla vattnets djup och läge.

Förbundets ansvarsområde ska täcka in de delar som inte redan täcks av annan verksamhet. Förbundet ansvarar inte för underhålls- eller reparationsåtgärder av befintliga- och aktivt reglerade dammar, eller områden som är reglerade i torrläggnings- eller markavvattningsföretag. För dessa föreligger redan underhållsskyldighet kopplad till pågående vattenverksamhet.

Från förrättningen för vattenförbundet finns 7 stycken lokaler upptagna där åtgärder kan vara motiverade. En av dessa har utförts, sträckan Mälaren – Arboga, där rensnings- och fördjupningsåtgärder har genomförts längs större delen av sträckan. Vid övriga 6 lokaler har inga åtgärder ännu utförts.

En utredning har gjorts om avbördningsförbättrande åtgärder vid sjön Väringens utlopp. Väringen är ett utsatt område vid högflöden då sjön utgör samlingspunkt för flera delflöden. Under vårfloden 1977 steg sjön 2 meter över sin normalnivå. Klicka på bilden för att komma till rapporten.
Länkar