Reglering
Publicerad 2012-01-30 14:33:00

Inom Arbogaåns vattensystem förekommer mer än 220 dammar och 65 vattenkraftverk. Den totala installerade effekten uppgår till ca 30 MW. (källa: Länsstyrelsen i Örebro län). Vattenförbundet har i uppgift att samordna regleringen inom vattensystemet och låta utarbeta en regleringsmodell för hela vattensystemet.

Reglering av vattensystem orsakar miljöpåverkan i varierande omfattning. En viktig fråga, för att minimera miljöskador, är att undvika nolltappningar. För detta krävs en god samordning mellan reglerare vid torra perioder. Förbundet har uppgiften att samordna regleringsfrågor i Arbogaåns avrinningsområde.

Foto th: Frövifors kraftverk (foto: Linus Pehrson)

I vattensystemets huvudfåra (Borsån-Storån) är nästan 95 % av den naturliga fallhöjden utbyggd för vattenkraft. I mindre biflöden är dock utbyggnadsgraden lägre. Exempelvis är inom Sverkestaån (mellan Arbogaån och Sörmogen) 30 % av fallhöjden fortfarande outnyttjad för vattenkraft. I grenen Rällsälven-Nittälven återstår 65 % av fallhöjden, och motsvarande siffra är 70 % för Järleån.

De flesta kraftverk är förhållandevis små. Effekterna varierar mellan 15 och 2300 kW. 58 av 65 st betraktas som småskaliga anläggningar (effekt mindre än 1500 kW). Endast 9 st har en installerad effekt som överstiger 1000 kW. 52 st har en effekt större än 40 kW vilket är storleksgränsen för de kraftverk som enligt förrättningen ska ingå i förbundet.

Foto tv: Rällsälvs kraftverk (foto: Norconsult AB)

Majoriteten av kraftverken i vattensystemet är av typen strömkraftverk, dvs. de nyttjar endast tillrinnande vattenmängder och reglerar inte aktivt några vattenmagasin till förmån för produktionen. Dock förekommer även flera magasinskraftverk som reglerar magasin (sjöar) av varierande storlek till förmån för kraftproduktionen. Genom detta finns möjlighet att reglera flödet optimalt för kraftverk nedströms.Länkar