Arbogaåns Vattenförbund
Arbogaåns Vattenvårdsförbund bildades våren 1966 för att verka för en god vattenvård och som samordnare av recipientkontroll i avrinningsområdet. Vattenvårdsförbundet ombildades till Arbogaåns Vattenförbund år 1987.

Arbogaåns avrinningsområde är 3808 km2 stort och sträcker sig över tre län, varav huvuddelen ligger inom Örebro län. Vattensystemet sträcker sig från källområden i södra dalarna och rinner via bl.a. Råsvalen och Väringen ut i Mälaren.

Bilden nere tv Långforsen, Järle naturreservat (foto: Johan Lind).
Avrinningsområdet omfattar mer än 350 sjöar och 1300 km vattendrag. Arbogaåns avrinningsområde utgör hyser flera kommunala och industriella verksamheter som nyttjar och påverkar vattenkvaliteten i området.

Faktablad om Arbogaåns avrinningsområde
Bakgrund
Arbogaåns Vattenvårdsförbund bildades våren 1966. För att förbättra samordingen i avrinningsområdet av bl.a. reglering och vattenhushållning initierade de kommunala medlemmarna i vattenvårdsförbundet frågan om bildande av ett vattenförbund. Arbogaåns Vattenförbund bildades genom förrättning 1987.

Foto th: Åbågen, på fornsvenska Arbughi, sedermera Arboga, har gett staden och ån dess namn. (Foto: Hans Hedin)

Enligt 1 § Lagen om vattenförbund är ett vattenförbunds uppgift att genom rensning, kontrollverksamhet, vattenreglering och andra vattenvårdande åtgärder främja ett från allmän eller enskild synpunkt ändamålsenligt utnyttjande av
vattnet inom förbundets verksamhetsområde.

Förbundet har under sin verksamhetsperiod i huvudsak arbetat med recipientkontroll och vissa regleringsfrågor.

Medlemmar i vattenförbundet är samtliga kommuner, de flesta större industrier, större vattenkraftföretag,
ett regleringsföretag samt större markavvattnings-
företag. Medlemmar och andelstal regleras i förrättning
för vattenförbundets bildande.

I styrelsen sitter 7 ledamöter, varav 3 kommunrepresentanter, 2 från regleringsföretagen,1 från jordbruket och 1 industrirepresentant. Årligen hålls en förbundsstämma för samtliga medlemmar. Förbundet har sitt säte i Arboga.

Recipientkontroll har bedrivits i avrinningsområdet sedan 1968. Mellan 1968 och 1976 bedrevs miljöövervakningen av Naturvårdsverket. Sedan dess har Arbogaåns Vattenvårdsförbund (senare Vattenförbund) ansvarat för recipientkontrollen.
Verksamhet
Arbogaåns vattenförbund fick vid bildandet tre huvudsakliga verksamhetsgrenar med prioriterade arbetsuppgifter:

1. Rensning och underhåll (klicka för mer info). Inventera och kartlägga vilka rensnings- och övriga underhållsbehov i vattensystemet för att underlätta reglering och vattenhushållning inom åns avrinningsområde.

2. Reglering (klicka för mer info). Samordna regleringen inom vattensystemet bl.a. för att försöka undvika nolltappningar, och låta utarbeta en regleringsmodell för hela vattensystemet.

3. Recipientkontroll (klicka för mer info). Planera och genomföra recipientkontroll och andra vattenundersökningar i vattensystemet, samt utreda förutsättningar för att samordna utsläppskontrollerna.

Översvämningsrisker
2012-02-03
Arbogaån har genom åren uppmärksammats vid ett flertal större översvämningar till följd av höga flöden. Området är mycket översvämningskänsligt vid höga flöden.

Detta ställer krav på en god samordning av regleringen och underhåll av trånga vattenvägar. Arbogaåns Vattenförbund är en viktig organisation för samordning av regleringsfrågor, högflödeshantering mm.


Bilden ovan visar översvämningsområden i Arbogaån mellan Väringen och Mälaren, vid vårfloden 1977. Källa: Länsstyrelsen i Örebro län.
Länkar