Kontakta oss
Publicerad 2010-09-15 16:41:56

Bo Nilsson, Sollefteå kommun, tel 0623-685006, mail Bo.Nilsson@solleftea.se

Annika Berglund, Strömsunds kommun, kassör, tel. 0670-163 81, mail, annika.berglund@stromsund.se,

Jörgen Sikström, Dorotea kommun, Ordf, tel 0942-141 62, mail jorgen.sikstrom@dorotea.se
 
Helene Myrberg, Vilhelmina kommun, tel 0940-140 71, mail helene.myrberg@vilhelmina.se

Sofia Sparrfeldt, Åsele kommun, tel 0941-140 06, mail sofia.sparrfeldt@asele.se

Ovan nämnda representerar kommuner som, tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, verksamhetsutövare både vad gäller uttag av dricksvatten och utsläpp av avloppsvatten samt som aktör inom turistnäringen. Representerar även den allmänhet som inte anser sig vara företrädda av någon annan i vattenrådet.

Pontus Ekman, Länsstyrelsen Västernorrland, mail Pontus.Ekman@lansstyrelsen.se

Per- Enar Åberg, Jämtlands läns Fiskevattenägareförbund, tel 070-5715145,
mail perenar37@gmail.com

Eva Jonsson, LRF tel 0670-33001, mail jonssoneva737@gmail.com 
 
Åke Henriksson, Uniper tel 060-196738, mail ake.henriksson@uniper.energy
 
Anna Hedström Ringvall, Vattenregleringsföretagen tel 063-150848, mail anna.h.ringvall@vattenreglering.se

Ruben Karsson, Skogsbolagen 0620-25726, mail ruben.karlsson@sca.com

Tomas Nejne, Rennäringen, mail info@stihken.se

Jonas Stinnerbom, Rennäringen 070-6629657, mail jonas.stinnerbom@biegga.com 
 
Pieter Fûrst, Naturskyddsföreningen 070-3173070, mail vattudalen@gmail.se 
 
Christer Borg, Älvräddarna 0706-847431, mail christer.borg@alvraddarna.se 
 
Christer Borg, Ångermanälvens, Faxälvens, Fjällsjöälvens Fiskeråd 
 
Vattenrådets sammansättning

Kommuner
Kommunerna företräder allmänheten, är verksamhetsutövare (vatten och avloppshantering), har ansvar för planering av användning av mark och vatten och är även tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.. Kommunerna är en av de viktigaste aktörerna med påverkansansvar inom avrinningsområdet och är dessutom beroende av vattnets status för sin verksamhet.
Roll i vattenrådet: Kommunerna har i detta sammanhang flera roller bl.a. som representant för allmänheten, sakkunnig inom kommunal planering, verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. Tanken är att representanterna från kommunerna ska vara sakkunniga inom olika kommunala intresseområden. Samtliga av kommunerna tillsatta representanter företräder kommunala intressen inom hela avrinningsområdet och inte bara inom sina respektive kommuner. Kommunerna har 5 gemensamma representanter i vattenrådet.

Skogsbolag
Skogsbruk är den största areella näringen inom avrinningsområdet och bedrivs till mycket stor del av skogsbolag. Skogsbruk påverkar förutsättningar för att uppnå god status i grund- och ytvatten. Skogsbolagen hör till de viktigaste aktörerna med påverkansansvar inom avrinningsområdet.
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör skogsbolagens verksamhet inom hela avrinningsområdet. Skogsbolagen har en gemensam representant i vattenrådet.

Skogsägarföreningar
Skogsbruk är den största areella näringen inom avrinningsområdet och förutom av skogsbolag så bedrivs skogsbruk till stor del av mindre privata skogsägare. Dessa har andra förutsättningar än skogsbolagen, t ex vad gäller planering och samordning, vilket motiverar att de har en egen representant.
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör privatskogsbrukets verksamhet inom hela avrinningsområdet. Skogsägarföreningarna har en gemensam representant.

Lantbruk
Lantbruk är en areellt omfattande näring inom avrinningsområdet. Lantbruk påverkar förutsättningar för att uppnå god status i grund- och ytvatten. Lantbrukarna hör till de viktigaste aktörerna med påverkansansvar inom avrinningsområdet.
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör lantbruksverksamhet inom hela avrinningsområdet. Lantbrukarnas representant i vattenrådet är LRF.

Vattenkraftproducenter
Vattenkraftproduktion är en omfattande näring inom hela avrinningsområdet och bedrivs till mycket stor del av kraftbolag. Vattenkraftproduktion påverkar förutsättningar för att uppnå god status i grund- och ytvatten. Vattenkraftproducenterna hör till de viktigaste aktörerna med påverkansansvar inom avrinningsområdet.
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör vattenkraftsproduktion inom hela avrinningsområdet. Kraftbolagen har föreslagit en gemensam representant.

Ångermanälvens vattenregleringsföretag:
Vattenkraftproduktion och därmed vattenreglering är en omfattande verksamhet inom hela avrinningsområdet. Vattenregleringsföretagen ägs gemensamt av vattenkraftproducenterna och har från dessa i uppdrag att samordna och sköta vattenhushållningen i bl a Ångermanälven. Dessutom ingår uppgifter som att driva fiskodlingen i Långsele (Faxälven), skadereglera, underhålla egna och på uppdrag delägarens anläggningar, samt i övrigt samordna frågor som berör vattenkraftverksamheten. Vattenreglering och vattenkraftproduktion påverkar förutsättningar för att uppnå god status i grund- och ytvatten. Vattenregleringsföretagen hör till de viktigaste aktörerna med påverkansansvar inom avrinningsområdet.
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör vattenreglering inom hela avrinningsområdet. Ångermanälvens vattenregleringsföretag har en representant i vattenrådet.

Naturskyddsföreningen:
Naturskyddsföreningen är den största ideella naturskyddsorganisationen inom avrinningsområdet och sitter därför med som sakkunnig i dessa frågor. Företräder det ideella naturvårdsintresset.
Roll i vattenrådet: Ideell intresseorganisation. Sitter med som sakkunnig i frågor som berör generell naturvård och naturskydd inom hela avrinningsområdet. En representant är utsedd Naturskyddsföreningen.

Rennäringen/samerna:
Rennäringen är en areellt omfattande näring inom avrinningsområdet. Förutom rennäringen så är ledamoten också sakkunnig inom andra samiska intressen. Är beroende av vattnets status för sin verksamhet
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör rennäringens verksamhet och intressen inom hela avrinningsområdet. Samebyarna inom avrinningsområdet har föreslagit en gemensam representant.

Sveriges fiskevattenägareförbund:
Fiskevattenägarna har en omfattande organisation inom avrinningsområdet framförallt genom fiskevårdsområden. Fiske och sportfiske är en omfattande verksamhet inom avrinningsområdet, vilken fiskevattenägare skapar förutsättningar för. Inom fiskevårdsområdena finns dessutom ett stort intresse för att återställa sjöar och vattendrag. Fiskevattenägarna är beroende av vattnets status.
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör fiskevattenägarna och fiskevårdsområdena inom hela avrinningsområdet. Länens fiskevattenägarförbund inom avrinningsområdet har föreslagit en gemensam representant

Älvräddarnas samorganisation:
En stor del av avrinningsområdet är utbyggt och reglerat för vattenkraftsproduktion. Vattenkraft och vattenreglering påverkar förutsättningar för andra intresseområden inom avrinningsområdet. Älvräddarna företräder framförallt naturvärdena i strömmande vatten ur ett mångfaldsperspektiv och därtill intressen som nyttjar strömmande vatten för friluftsliv och rekreation. Ansökte och fick en representant i vattenrådet år 2010.
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör påverkan från vattenkraftsutbyggnad på biologisk mångfald, friluftsliv och rekreation inom hela avrinningsområdet. Älvräddarnas samorganisation har en representant i vattenrådet.

Länkar