Påverka vattenmiljön inom Ångermanälvens/Vapstälvens avrinningsområden
2011-05-31
Är du intresserad av hur vattnet mår i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten där du bor, arbetar, har din verksamhet eller fritid? Då bör du engagera dig i Ångermanälvens och Vapstälvens vattenråd.

Ute till vänster hittar du mer information om just ditt geografiska område. Du kan läsa mötesprotokoll och få kontaktinformation till personer inom vattenrådet som bor i närheten av dig eller reprensenterar frågor som du anser vara av intresse.

Vi ser gärna att det bildas grupper som brinner för någon/några frågor relaterade till vatten och som med hjälp av vattenrådet och vattenmyndigheten kan föra vattenfrågor inom avrinningsområdet framåt. Som exempel kan nämnas ett projekt som dragits i gång i Ulriksfors gällande förbättrande av fiskvandringsvägar förbi regleringsdammen i Ulriksfors samt vid Norrströmmen nedströms Fångsjön i Faxälvens vattensystem.

Ångermanälven och Vapstälven
Ångermanälven och Vapstälvens vattenråd är ett lokalt samverkansforum för vattenfrågor i älvarnas avrinningsområden.

Vattenrådet är en sammanslutning av kommuner, företag, samebyar och organisationer som har intresse i de vattendrag, sjöar och grundvatten- förekomster som ligger inom älvarnas avrinningsområden. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att vara ett samverkansorgan i vattenrelaterade frågor för olika aktörer med intresse av vattenfrågor inom älvarnas avrinningsområden, och att föra en nära dialog med Vattenmyndigheten för Bottenhavet samt Beredningssekreteriatet på Länsstyrelsen i Västernorrland. För att få ett brett samarbete består vattenrådet av representanter från olika verksamheter.
Ångermanälven är en 463 km lång och en av Sveriges vattenrikaste älvar med en medelvattenföring på 485 m3/s vid mynningen. Källflöderna ligger uppe i Södra Lapplands fjällvärd och älven rinner sen genom Ångermanland för att tillslut mynna ut i Bottenhavet. Avrinningsområdet är 31 860 km² och berör följande kommuner: Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Åsele, Sollefteå kommuner. Älven är Sveriges tredje största älv och står för 17 procent av Sveriges vattenkraftsproduktion.

Vapstälven är en fjällälv som startar sin färd i Vilhelminas fjälltrakter och rinner så småningom in i Norge där den byter namn till Vefsna. Vapstälven är det största vattendrag i Sverige som dräneras mot Norge. Längden i Sverige är 60 km, avrinningsområdet 56,4 km², sjöprocenten 8 och medelvattenföringen 16 m³/s. Den största sjön inom avrinningsområdet är Virisen med en areal av 28,7 km².
Vapstälven är opåverkad av vattenkraftsutbyggnad inom Sverige.
Länkar