Påverka vattenmiljön inom Ångermanälvens/Vapstälvens avrinningsområden
2011-05-31
Är du intresserad av hur vattnet mår i sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten där du bor, arbetar, har din verksamhet eller fritid? Då bör du engagera dig i Ångermanälvens och Vapstälvens vattenråd.

Ute till vänster hittar du mer information om just ditt geografiska område. Du kan läsa mötesprotokoll och få kontaktinformation till personer inom vattenrådet som bor i närheten av dig eller reprensenterar frågor som du anser vara av intresse.

Vi ser gärna att det bildas grupper som brinner för någon/några frågor relaterade till vatten och som med hjälp av vattenrådet och vattenmyndigheten kan föra vattenfrågor inom avrinningsområdet framåt. Som exempel kan nämnas ett projekt som dragits i gång i Ulriksfors gällande förbättrande av fiskvandringsvägar förbi regleringsdammen i Ulriksfors samt vid Norrströmmen nedströms Fångsjön i Faxälvens vattensystem.

Ångermanälven och Vapstälven
Ångermanälven och Vapstälvens vattenråd är ett lokalt samverkansforum för vattenfrågor i älvarnas avrinningsområden.

Vattenrådet är en sammanslutning av kommuner, företag, samebyar och organisationer som har intresse i de vattendrag, sjöar och grundvatten- förekomster som ligger inom älvarnas avrinningsområden. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att vara ett samverkansorgan i vattenrelaterade frågor för olika aktörer med intresse av vattenfrågor inom älvarnas avrinningsområden, och att föra en nära dialog med Vattenmyndigheten för Bottenhavet samt Beredningssekreteriatet på Länsstyrelsen i Västernorrland. För att få ett brett samarbete består vattenrådet av representanter från olika verksamheter.
Ångermanälvsprojektet
2019-02-08
Vattenrådet har tagit initiativ till att inventera Fjällsjöälven och Faxälven i samma anda som tidigare inventeringar i Ångermanälvens huvudfåra. För Fjällsjöälven har en rapport tagits fram som finns att ladda ner under läs mer i högra hörnet.

Faxälven kommer att inventeras under 2019.
Ångermanälven är en 463 km lång och en av Sveriges vattenrikaste älvar med en medelvattenföring på 485 m3/s vid mynningen. Källflöderna ligger uppe i Södra Lapplands fjällvärd och älven rinner sen genom Ångermanland för att tillslut mynna ut i Bottenhavet. Avrinningsområdet är 31 860 km² och berör följande kommuner: Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Åsele, Sollefteå kommuner. Älven är Sveriges tredje största älv och står för 17 procent av Sveriges vattenkraftsproduktion.

Vapstälven är en fjällälv som startar sin färd i Vilhelminas fjälltrakter och rinner så småningom in i Norge där den byter namn till Vefsna. Vapstälven är det största vattendrag i Sverige som dräneras mot Norge. Längden i Sverige är 60 km, avrinningsområdet 56,4 km², sjöprocenten 8 och medelvattenföringen 16 m³/s. Den största sjön inom avrinningsområdet är Virisen med en areal av 28,7 km².
Vapstälven är opåverkad av vattenkraftsutbyggnad inom Sverige.
Länkar