Internationella våtmarksdagen
Publicerad 2018-02-02 16:05:08

2018-02-02 Denna dag antogs konventionen om våtmarker 1971 i den iranska staden Ramsar vid stranden av Kaspiska havet. Ramsarkonventionen arbetar för att bevara våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda marina områden och nyttja dem på ett hållbart sätt samt hjälpa till att öka allmänhetens medvetenhet om vikten och värdet av våtmarker. 

Samordnaren i Nissans vattenråd, Lasse Ohlsson, informerar om våtmarker och dess betydelse och miljönyttan av  både dagvattendammar i urban miljö och våtmarker i landskapet för den biologiska mångfalden och en god vattenkvalite´. 

Lyssna på Radio P4 Halland här Inslag från 15:36 till 15:43

Länkar