Samverkansseminarium med Nissans och Ätrans vattenråd 2017-11-29
Publicerad 2017-12-14 12:36:10

2017-11-29 Nissans och Ätrans vattenråd höll 2017-11-29 ett samverkansseminarium om de båda vattenområdenas livsmiljö för människor och den biologiska mångfalden.

Ordföranden Lars Püss och samordnaren i Nissans vattenråd hälsar välkomna till dagens konferens.

Ett 60-tal deltagare som arbetar med vattenvården på västkusten samlades på Tylöbäcks Konferenshotell för att lyssna till många inspirerande föredrag. Dagen avslutades med att de närvaranden fick lämna förslag på några av de frågor man anser väsentliga för vattenrådens fortsatta arbete.

Dagens målbild var att visa på vattendragens betydelse för alla oss människor och biologisk mångfald, vilka värden som finns, men också vilka hot som föreligger. Mycket har blivit bättre, speciellt vattenkvaliteten t.ex. tungmetaller, gifter och inte minst den bakteriella statusen. Men fortfarande finns problem kvar som t.ex. försurningen, trots mångårig kalkning (som inte får upphöra!). Nissan och Ätran viktiga för vandrande fisk för reproduktion och uppväxt.
På många ställen är den fysiska påverkan märkbar. Energiproduktionen är viktig och måste vara förenlig med att vattendragen samtidigt kan säkerställa biologiska värden. Hertingforsen i Falkenberg är ett exempel där dessa intressen har kunnat förenats.

I det fortsatta arbetet är det av stor betydelse att vi kopplar samman de limniska vattenråden med det nybildade kustvattenrådet för Hallandskusten. Klimatförändringarna känner inga gränser utan påverkan sker både på land, i vattendragen och kustvattnet med översvämningar, erosion, sedimentation, säkerhetsaspekter, försämrad vatten­kvalitet, vilket i slutändan påverkar alla levande organismer negativt!

Johan Kling DHI visar och förklarar vattendragens hydrologiska processer.

De intressanta föredragen kan du läsa genom att klicka på länkarna nedan:
Johan Kling, DHI, Karaktärisering av vattendrag, hydrologi mm.
Andreas Bäckstrand, Vattenmyndigheten, Naturvärdesmodellen och miljökvalitetsnormer
Jonas Elghagen, Elghagens fiskevård,Tillämpad fiskekologi, åtgärder i reglerade vattendrag
Mats Hebrand, Fiskevårdsteknik AB, Fiskvandring i Ätran och Nissan

Patrik Leonardsson/N Nissan i bilder (Ej tillgängligt boken om Nissan går att köpa)
Patriks fantastiska bilder gav oss en "aha" upplevelse av hur vackra våra vatten faktiskt är!

Hans Hanson, LTH, Kustzonsplanering i ett förändrat klimat
Martin Hansson, Statkraft Sverige ABSamordnad beredskapsplan för höga flöden
och översvämning
Jonas Olsson, Region Halland, Vattendragens värde ur ett samhällsperspektiv

Sammanställning av väsentliga frågor för vattenråden.

Ett stort tack till alla deltagare och föreläsare som bidrog till en lyckad innehållsrik dag!

                                                 Nissans och Ätrans vattenråd

Länkar