Välkommen till Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden
2016-06-08
Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden bildades i mars 2009 genom en omorganisation av Lidan- Nossans Vattenvårdsförbund. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är kontrollera och följa vattenkvaliteten i Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån – fem viktiga tillflöden till Vänern. Syftet med kontrollen är också att långsiktigt säkerställa en god vattenkvalitet och en god vattenmiljö för växter och djur. Vi följer vattenkvalitetens förändring över tiden i strävan att minska övergödningen och läckaget av kväve och fosfor till vattendragen.

Vattenrådet fungerar även som en länk mellan Vattenmyndigheten och allmänheten för att skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna.

VATTENDAG 8 november
Vattendagen är i år inplanerad till den 8 november. För inbjudan se INBJUDAN VATTENDAG 2016

I våra stadgar framgår ändamålet med Vattenrådet:
Ändamålet med Vattenrådet är att aktivt och drivande medverka i planeringsprocesser och samråd för att uppnå och bevara god vattenstatus i åarna och dess biflöden. Vattenrådet ska administrera arbetet med den samordnade recipientkontrollen som en del av övervakningen av vattenkvaliteten inom vattenförvaltningen.
Makrofytinventering 2015
2015-12-14
4 utvalda sjöar har undersökts med avseende på makrofyter, "undervattensväxter". Resultatet visar på varierande tillstånd i dessa vatten. I rapporten som tagits fram av Örnborg & Kyrkander Biologi & Miljö AB, Falköping, kan Ni ta del av resultatet i sammanställd form.

Makrofytinventering 2015
Specialprojektet 2014 - Sammanställning av Metaller i vattenmossa 1975-2012
2014-12-17
Från mitten av 70-talet har metallförekomsten i våra vattendrag undersökts. I rapporten som tagits fram av ELK AB, Ljungsbro, kan Ni ta del av resultatet i sammanställd form.

Metaller i vattenmossa
Elfiskeundersökningar 2013
2014-01-13
I den här rapporten får Ni veta mer om fiskbestånden i våra åar. Det är första gången Vattenrådet genomför en så omfattande fiskundersökning.

Elfiskeundersökningar 2013
Länkar