Nytt nyhetsbrev ute nu!
2017-07-05
I nyhetsbrevet för sommaren 2017 kan du läsa om fiskeaktiviteten den 3 september, jättelokan och om samrådet för Berte Qvarn.

Nyhetsbrev sommaren 2017

Trevlig sommar och god läsning önskar Suseåns vattenråd!
Välkommen till Suseåns Vattenråd
Suseåns vattenråd bildades 20 maj 2009 som ett lokalt samverkansnätverk. Den 12 april 2012 beslutade vattenrådet att bilda en ideell förening. I vattenrådet ingår representanter från berörda kommuner (Halmstad, Falkenberg och Hylte), naturskyddsföreningen, svenska turistföreningen, vattenkraftsägarföreningen, Falkenbergs sportfiskeklubb, FVO norra Suseån, LRF, skogsnäringen (södra), Suseåns dikningsföretag, friluftsfrämjandet och representant för samhällföreningen Getinge och Kvibille allförening och många markägare.

Vattenrådets ordförande heter Agneta Åkerberg och samordnare är Marie-Helen Bergstrand, Halmstads kommun, tfn: 072-587 69 63. Kontakta dem om du vill bli medlem eller har några frågor.


Vattenrådets vision
Suseåns vattenråd har som vision att Suseån ska ha god ekologisk och kemisk status och vara en tillgång för alla inom avrinningsområdet; boende, verksamma och det rörliga friluftslivet.
Suseåns vattenråd vill inspirera och medverka till att åtgärder genomförs i samverkan eller på eget initiativ av enskilda personer, företag, föreningar och organisationer i avrinningsområdet.


Läs mer i vår folder:Broschyr om Suseåns vattenråd 2015
Suseåns vattenråds årsmöte den 15 februari 2017
2017-02-03
Då var det åter dags att kalla till årsmöte för Suseåns vattenråd. I år kommer mötet hållas på Gudmundsgården utanför Slöinge mellan kl 18.30-21.00. Den första timmen har vi två föreläsningar, Elisabeth Thysell från länsstyrelsen berättar om den fascinerande fisken Havsnejonöga som är en hotad art men som finns i Suseån. Och Tina Kraft från Relax fishing Sweden berättar om potentialen i att utveckla Halland och Suseån som sportfiskedestination.

Sedan fikar vi innan vi öppnar årsmötet ungefär i 20-tiden. Här hittar ni:
Inbjudan till årsmöte 15 februari 2017,
Dagordning årsmöte 15 februari 2017,
Verksamhetsberättelse 2016,
Förslag till verksamhetsplan 2017,
Ekonomisk berättelse 2016

Varmt välkomna önskar Suseåns vattenråd!
Nyhetsbrev vintern 2016
2016-12-19
I nyhetsbrevet vintern 2016 kan du läsa om Suseåns vattenråds aktiviteter under hösten. Rekreationsområdet i Getinge börjar ta form, åtgärder planeras för att förbättra lekbottnar vid Uddaveka bro och att Suseåns vattenråd söker ny ordförande.

Tryck på länken och läs!
Nyhetsbrev vintern 2016
Två filmer om tvåstegsdiken och fosfordammar
2016-12-19
Dennis Wistam på Västerviks kommun har jobbar länge i samarbete med jordbrukare för att minska läckaget av fosfor. Två metoder han har använt är fosforfälla i form av en damm och tvåstegsdiken. Då kan fosfor, som till största del sitter på små lerpartiklar, sedimentera i dammen och sedan återvinnas till jordbruksmarken. Det är bra både för jordbrukaren och vattenmiljön.

Den 17 januari kommer Dennis till Himleåns avrinningsområde för att både ute i fält och genom en föreläsning på kvällen berätta om sina erfarenheter om strukturkalkning och vattenåtgärder. Se inbjudan här: Inbjudan informationsträff om strukturkalkning och vattenåtgärder den 17 januari

Dennis har tagit fram två korta filmer om hur det går till och varför det är bra att göra tvåstegsdiken eller en fosfordamm. Kika gärna på dem!

Film för tvåstegsdiken

Film för fosfordammar

Är du intresserad av att göra en åtgärd för att behålla fosforen inom dina marker och minska läckaget till Suseån? Ta kontakt med Suseåns vattenråd, länsstyrelsen eller en greppa näringen-rådgivare så får du mer information och hjälp att komma igång!
Examensarbete för Hasslebäcken 2016
2016-12-16
Under sommaren 2016 gick Julius och Linus längs Hasslebäcken för att kartlägga naturen längs bäcken. Sammanfattningsvis är Hasslebäcken ett mycket fint vattendrag men det finns åtgärder att genomföra om det ska gå från måttlig ekologisk status till god ekologisk status till 2021.

Det fanns många fina platser med lekbottnar för öring och lax men fyra vandringshinder noterades som kan göra det svårt för fisken att ta sig upp till dem. Vattenprover visade på att de övre delarna där Hasslebäcken rinner genom skogslandskapet var påverkade av försurning med ett pH på bara 5,5. De nedre delarna som rinner genom Holms golfklubb och jordbrukslandskapet var däremot påverkade av höga näringshalter för kväve och fosfor.

De fyra vandringshinder som Julius och Linus identifierade har länsstyrelsen nu startat en dialog med markägarna kring. Förhoppningsvis kommer hindren kunna åtgärdas så öring och lax i större utsträckning kan leka i Hasslebäcken.

Här kan du läsa hela Julius och Linus examensarbete: Examensarbete för Hasslebäcken 2016

Examensarbete för Marielundsbäcken
2016-12-16
Under 12 månader har Caroline Karlsson tagit vattenprover och samlat in små bottenlevande djur i Marielundsbäcken. Hennes resultat visar att de bottelevande djur som finns i Marielundsbäcken visar på att den är övergödd och vattenproverna visar att det tidvis sker mycket stora läckage av kväve och fosfor.

Här kan du ladda ner hela rapporten: Examensarbete Marielundsbäcken 2014-2015
Länkar