Välkommen till Stångåns vattenråd
Stångån, å i norra Småland och södra Östergötland. Som Stångåns källsjö kan räknas Möckeln (177 m ö.h.) i sydligaste delen av Kinda kommun, Östergötland. Ån rinner inledningsvis mot sydöst in i Småland, men vänder tvärt norrut efter Storebro, passerar nära Vimmerby, rinner genom sjöarna Krön (104 m ö.h.) och Juttern (103 m ö.h.) och är därefter åter inne i Östergötland.

Stångån fortsätter norrut genom sjöarna Åsunden (86 m ö.h.), Järnlunden (86 m ö.h.), Stora Rängen (85 m ö.h.) och Ärlången (57 m ö.h.), och faller därefter ut på östgötaslätten.


Den genomrinner Linköping och mynnar i Roxen (34 m ö.h.), som i sin tur avvattnas av Motala ström. Stångån är Motala ströms näst största biflöde (det största är Svartån). Stångåns avrinningsområde är 2440 km². Längden är 202 km inklusive källflöden.
Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån ska tas fram
Under 2017-2018 pågår framtagandet av ett Lokalt vattenvårdsprogram. Alla är välkomna att delta i arbetet kring vilka åtgärder som ska prioriteras 2018-2027! Tag kontakt med någon av vattenrådets arbetsgrupper eller styrelsen för mer information! (Länk till bifogad ppt med arbetsgrupperna samt bifogad styrelselista).

Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet för Stångåns vattenråd är att utgöra en plattform för fortsatt lokalt åtgärdsarbete. Programmet utgår från den lokala kunskap, engagemang och markägarkännedom som finns för att kunna planera och genomföra konkreta åtgärder. Friluftsliv och turism ska stärkas och jord- och skogsbruk ska bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Programmet ska skapa mervärden och lokala projekt, samverkan med andra föreningar samt få vattenfrågor och vattenrådets arbete mer känt. Det riktar sig till alla som på något sätt berörs eller har intresse av vattnen inom Stångåns avrinningsområde och programmet ska bidra till att uppnå god vattenkvalitet och kvantitet och säkerställa dricksvattnet.
Se vidare länk nedan.
Lokalt vattenvårdsprogram Syfte mål
Länkar