Välkommen till Stångåns vattenråd
Stångån, å i norra Småland och södra Östergötland. Som Stångåns källsjö kan räknas Möckeln (177 m ö.h.) i sydligaste delen av Kinda kommun, Östergötland. Ån rinner inledningsvis mot sydöst in i Småland, men vänder tvärt norrut efter Storebro, passerar nära Vimmerby, rinner genom sjöarna Krön (104 m ö.h.) och Juttern (103 m ö.h.) och är därefter åter inne i Östergötland.

Stångån fortsätter norrut genom sjöarna Åsunden (86 m ö.h.), Järnlunden (86 m ö.h.), Stora Rängen (85 m ö.h.) och Ärlången (57 m ö.h.), och faller därefter ut på östgötaslätten.


Den genomrinner Linköping och mynnar i Roxen (34 m ö.h.), som i sin tur avvattnas av Motala ström. Stångån är Motala ströms näst största biflöde (det största är Svartån). Stångåns avrinningsområde är 2440 km². Längden är 202 km inklusive källflöden.
Välkommen till Stångåns årliga öppna möte
Hur mår vårt vatten?
Datum: Torsdag 23 mars
Tid: 18.00-21.00
Plats: Vårdnäs stiftsgård i Brokind
Se vidare information under rubriken "Nyheter" till vänster.
Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån ska tas fram
Steg 1: Länsstyrelsen tar fram ett underlag till lokalt vattenvårdsprogram (åtgärdsprogram) för Stångåns vattenråd under hösten 2016. Stommen i underlaget är de kartor med problemområden som Stångåns vattenråd fick från Länsstyrelsen på stormötet i mars 2016. Dessa kartor och förklarande texter till kartorna finns på denna hemsida under ”Dokument” i vänsterspalten och där vidare under mappen ”Lokalt vattenvårdsprogram”. Underlaget kommer även innehålla generella åtgärdsförslag, exempel på åtgärder. Länsstyrelsen önskar dialog med Stångåns vattenråd under framtagandet av detta underlag.
Steg 2: Utifrån detta underlag kan Stångåns vattenråd ta fram ett mer konkret lokalt vattenvårdsprogram med åtgärdsförslag för de vattenförekomster som vattenrådet vill fokusera på.
Länkar