Välkommen till Stångåns vattenråd
Stångån, å i norra Småland och södra Östergötland. Som Stångåns källsjö kan räknas Möckeln (177 m ö.h.) i sydligaste delen av Kinda kommun, Östergötland. Ån rinner inledningsvis mot sydöst in i Småland, men vänder tvärt norrut efter Storebro, passerar nära Vimmerby, rinner genom sjöarna Krön (104 m ö.h.) och Juttern (103 m ö.h.) och är därefter åter inne i Östergötland.

Stångån fortsätter norrut genom sjöarna Åsunden (86 m ö.h.), Järnlunden (86 m ö.h.), Stora Rängen (85 m ö.h.) och Ärlången (57 m ö.h.), och faller därefter ut på östgötaslätten.


Den genomrinner Linköping och mynnar i Roxen (34 m ö.h.), som i sin tur avvattnas av Motala ström. Stångån är Motala ströms näst största biflöde (det största är Svartån). Stångåns avrinningsområde är 2440 km². Längden är 202 km inklusive källflöden.
Inbjudan Exkursion 20170530
Åar och våtmarker i Norrköpingstrakten
Tisdagen den 30 maj 2017 kl. 09.00 – ca 16.00
Läs programmet HÄR
Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån ska tas fram
Steg 1: Länsstyrelsen tar fram ett underlag till lokalt vattenvårdsprogram (åtgärdsprogram) för Stångåns vattenråd under hösten 2016. Stommen i underlaget är de kartor med problemområden som Stångåns vattenråd fick från Länsstyrelsen på stormötet i mars 2016. Dessa kartor och förklarande texter till kartorna finns på denna hemsida under ”Dokument” i vänsterspalten och där vidare under mappen ”Lokalt vattenvårdsprogram”. Underlaget kommer även innehålla generella åtgärdsförslag, exempel på åtgärder. Länsstyrelsen önskar dialog med Stångåns vattenråd under framtagandet av detta underlag.
Steg 2: Utifrån detta underlag kan Stångåns vattenråd ta fram ett mer konkret lokalt vattenvårdsprogram med åtgärdsförslag för de vattenförekomster som vattenrådet vill fokusera på.
Stångåns årliga öppna möte den 23 mars
2017-04-11
Under rubriken "hur mår vårt vatten" öppnade landshövdingen Elisabeth Nilsson det årliga öppna mötet på Vårdnäs stiftsgård. Föreläsningar om vatten stod på programmet. Efter förtäring valdes ny styrelse.
Länkar