Välkommen till Säveåns vattenråd
Säveåns vattenråd bildades i maj 2008. Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Säveåns avrinningsområde.

De olika aktörerna är representanter från berörda organisationer, företag, myndigheter och markägare.

Vattenrådets vision
”Säveån skall vara ett värdefullt och levande vattendrag där växter, djur och människor vill leva verka, vandra och utvecklas på ett hållbart sätt”

Bildspel om Säveån (Fotograf: Sture Björnson)
Vattendragsvandring den 30 maj 2017
2017-05-02
Tisdagen den 30 maj ordnar Säveåns vattenråd en vattendragsvandring längs Säveån. Vi går ca 3 km på lättvandrad stig, från Floda fram till Hillefors.
Vi samlas kl.18.10 vid Floda station och beräknas avsluta vid Hillefors ca 20.15. Pendeltåg inkommer till Floda station kl.18.05 från Göteborg och kl. 17.53 från Alingsås.
På vägen berättar vattenrådets medlemmar om allt spännande som finns att upptäcka längs vattendraget.

Tag gärna med egen fika.
Biotopkartering av biflöden till Säveån 2016
Säveåns vattenråd beviljats medel ur Länsstyrelsens VattenÅtGärdsAnslag (VÅGA 2016) för att utföra biotopkartering av tre biflöden till Säveån.

Vattendragen som ska karteras är Lerån, Kullaån och Kåbäcken.

Rapport via "Läs mer"
LONA-bidrag för att ta fram informationsskyltar längs Säveån
2016-01-08
Ett av vattenrådets uppdrag är att informera allmänhet och organisationer om Säveåns värden och ge en ökad kunskap och förståelse för vikten av rent vatten och hur vattnets kretslopp fungerar.

Ett sätt att öka kunskapen är att tillgängliggöra information om miljö, natur och kultur genom tematiska
skyltar som sätts upp på platser inom Säveåns avrinningsområde som besöks av människor.

Vattenrådet har blivit beviljade LONA (Lokala naturvårdssatsningen)-bidrag för att ta fram dessa skyltar som också delfinansieras av fem av de i vattenrådet ingående kommunerna (Vårgårda, Alingsås, Lerum, Partille och Göteborg) samt Mjörns Fiskevårdsområdesförening.
Anten-Mjörnkommittén
2016-09-15
Samverkan för bättre vattenkvalitet

Anten och Mjörn är två större sjöar som ligger i Alingsås och Lerums kommuner. Tillrinningen sker främst från Mellbyån och Säveån. Båda sjöarna har problem med övergödning.

Anten-Mjörnkommittén är ett samarbetsorgan mellan kommunerna Alingsås, Lerum och Vårgårda, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göta älvs vattenvårdsförbund, Antens och Mjörns fiskevårdsområden, Lantbrukarnas riksförbund, Naturskyddsföreningen och Alingsås sportfiskeförening.

Syftet med kommitténs arbete är att minska närsaltbelastningen till sjöarna, men vi intresserar oss också för andra förhållanden som kan påverka vattenkvalitet och förutsättningar för flora och fauna i sjöarna. De arbetsmetoder som används är recipientkontroll, information, dialog, fördjupade utredningar, myndighetssamarbete och frivilligt arbete.

Nyhetsbrev
Inventering av övre Säveån
Vårgårda kommun i samarbete med Alingsås kommun och lokala intressenter har sökt bidrag för ett lokalt naturvårdsprojekt för inventering av övre Säveån (från Mjörn till Säven) under perioden 2011-2012.

Rapport
Biotopkarteringar i Säveån 2011 2012
Tillgänglig fiskebrygga i Partille kommun
Fiskeintresserade personer i allmänhet och personer med funktionsnedsättning i synnerhet fick i våras en ny fiskebrygga vid Jonsereds strömmar i Säveån. Via bryggan kan fler ta del av ett av Sveriges bästa laxfiskevatten.

Bryggan är en av få svenska fiskeplatser vid rinnande vatten som är anpassad till personer med funktionsnedsättning och deras krav på tillgänglighet. Initiativet till fiskebryggan har tagits av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Partille kommun tillsammans med förbundet SportFiskarna och ingår i utvecklingen av naturreservatet Jonsereds strömmar.

Det ska nappa och vara lättillgängligt

Platsen för fiskebryggan har valts med omsorg i samråd med Sportfiskarna. Utöver att det ska finnas goda chanser att få fisk, ska platsen även kunna nås via gång- och cykelvägar, från parkeringar och från Jonsereds pendeltågsstation.

Bryggan är unik i sitt slag i Sverige. Den är byggd av lärk och stadigt konstruerad för att tåla höga vattenflöden. Bryggan kan användas för fiske från den 1 maj då fiskesäsongen börjar i denna del av Säveån. Fiskekort krävs.

Kostnaden för anläggningen har fördelats mellan Länsstyrelsen, Partille kommun och Leaderprojektet Vision Jonsered inom Göteborgs Insjörike.

Värt att veta om Säveån
Säveån tillhör Göta älvs huvudavrinningsområde och har sin källa i sjön Säven, mellan Borås och Vårgårda. Säveån rinner vidare genom Alingsås och fortsätter via Lerum och Partille till Göteborg.

Säveån rinner ut i Göta älv vid Göteborgs hamn, närmare bestämt vid Gasklockan i Gullbergsvass, strax öster om Tingstadstunneln. Cirka 300 meter före mynningen i Göta älv mynnar Mölndalsån ut i Säveån. Säveån har ett avrinningsområde på ca 1500 km2 och ett årsmedelflöde på ca 18 m3/s.

Den samordnade recipientkontrollen för verksamhetena längs Säveån sköts av Göta älvs vattenvårdsförbund. På vattenvårdsförbundets hemsida kan man hitta resulteten från såväl den kontinuerliga provtagningen som från de specialundersökningar som genomförts i Säveåns avrinningsområde.
En liten bok om vatten
Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer detta till sist att slå tillbaka på oss själva. Vi har i denna skrift försökt att på ett förenklat sätt beskriva ganska komplicerade processer och bidra till att öka intresset och kunskapen om våra naturliga vattensystem och hoppas på så sätt ge dig verktyg till ett varsamt användande av vatten
Skogens vatten
Sveriges fyra skogsägarföreningar (Södra Skogsägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna) har tillsammans tagit fram den första heltäckande boken om skogens vatten. Huvudmålgruppen är skogsägare från norr till söder, men då vatten är något som berör oss alla riktas den även till en vidare läsekrets.

Länkar