Demonstrationsanläggning i Sagåns avrinningsområde
Publicerad 2017-02-09 13:29:59

Vattenmyndigheten i Norra Östersjön har sökt och fått beviljat medel inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Projektet kommer innebära en rad aktviteter som ska genomföras under 7,5 års tid i hela vattendistriktet.

En av aktiviteterna i projektet är att inom Sagåns avrinningsomårde skapa en demonstrationsplats för olika typer av vattenvårdsåtgärder som kan genomföras inom lantbruket. Det kan handla om fosfordammar, kalkfilterdiken, strukturkalkning, dränering, skyddszoner mm. Syftet är att kunskapen om de olika åtgärderna ska bli mer lättillgänglig. Man ska genom ett besök på platsen få inspiration och helst kunna se vad som vore lämpligt att göra på den egna gården. Platsen för demonstrationsanläggningen bör vara lätt att ta sig till och önskvärt är att vattenvårdsåtgärder redan har genomförts på platsen så att man har något att utgå ifrån.

En annan tanke är att istället för att ta fram en helt ny demonstrationsplats, försöka utveckla området vid Brunnby ytterligare. Där finns det redan en fosfordamm, kalkfilterdiken, strukturkalkning mm och dessutom är detta en redan känd samlingsplats för lantbrukare. Om det är möjligt, skulle man kunna genomföra ytterligare vattenvårdsåtgärder (tvåstegsdiken mm) och dessutom utveckla möjligheten att visa de olika åtgärderna på ett pedagogiskt sätt (skyltar, broschyrer, app?). 

Har ni frågor kring detta arbete kan ni vända er till Susanna Hansen, Västerås stad, susanna.hansen@vasteras.se

Länkar