Välkommen till Lygnerns Vattenråd
Lygnerns vattenråd bildades 2008 genom en ombildning av Lygnerns vattenråd. Alla organisationer, företag och föreningar som påverkar eller har intresse i Rolfsåns avrinningsområde får vara medlemmar. Medlemsavgift tas ut av kommuner och företag som ansvarar för recipientkontrollen. Övriga medlemmar är med utan kostnad. Vattenrådet har 22 medlemmar och fler medlemmar är välkomna!


Vision
I vattenrådets stadgar står: ”Ändamålet med vattenrådet är att aktivt och drivande medverka i planeringsprocesser för att bevara eller uppnå god vattenstatus i Lygnern/Rolfsån och dess avrinningsområde. Arbetet ska omfatta både grundvatten och ytvatten.”

”Lygnerns vattenråd ska sträva efter att ha en djup, men samtidigt bred kunskap om avrinningsområdet. Lygnerns vattenråd ska utgöra en viktig instans i arbetet för en förbättrad vattenkvalitet i Lygnern/Rolfsån baserad på medlemmarnas kompetens och erfarenhet.”

Vattendirektivet
Sedan 2000 finns ett EU-direktiv, Vattendirektivet, som gör att alla EU-länder arbetar på ett gemensamt sätt med vattenfrågor.
Det nya är att arbetet följer de naturliga avgränsningarna i avrinningsområdena och inte som tidigare, gränser för länsstyrelser eller kommuner. Det innebär en helhetssyn på grundvatten, ytvatten och landmiljöer som påverkas av vattendrag och sjöar. Målet är att alla delar i avrinningsområdet ska uppnå minst god ekologisk status.
Arbetet bygger på medverkan och samverkan med markägare, företag, föreningar och kommuner för att nå målen. I denna samverkan är vattenråden en viktig mötesplats och en länk till vattenmyndigheten som arbetar med vattendirektivet.

Här kan ni läsa om det beslutade åtgärdsprogrammet.
http://www.vattenmyndigheterna.se/sv/nyheter/2016/pages/atgardsprogram-vatten-beslutade-2016-2021.aspx/

Exempel på verksamhet
• Provtagning av vattenkemi och biologi i vattensystemet.
• Vattnet i skolan.
• Remissinstans för vattenmyndighetens förslag till statusklassning och åtgärdsprogram för Rolfsåns avrinningsområde.
• Arbete för livskraftiga bestånd av fisk som exempelvis lax samt flodpärlmussla.

Kom gärna med idéer eller egna initiativ till projekt! Ofta finns medel att söka för projekt som har en bredare uppslutning.
Med vattnet och avrinningsområdet som pedagogisk utgångspunkt vill Lygnerns vattenråd samverkan med intresserade skolor. Under 2013-2016 har Lygnerns Vattenråd arbetat med det LONA-finanserade projektet "Vattnet i skolan" där alla skolor och förskolor i Rolfsåns avrinningsområde kan delta.

Varför är vatten bra i skolan?
• Vatten är suveränt för ämnesövergripande temaarbeten som skapar helhetssyn.

• Vattenmiljöer är mycket bra utepedagogiska miljöer som väcker nyfikenhet, känslor, fascination och där alla sinnen kan användas. Utepedagogik vid vatten passar utmärkt för alla åldrar, från förskola till gymnasium!

• Avrinningsområden är en utmärkt pedagogisk idé. Vattnet länkar samman landskapet genom vattendragen, det flödar genom ekosystemen, oss själva och vidare ut över Jorden. Vattendragen binder samman skolorna och ger inspiration till samarbete och kunskapsutbyte.

• Vatten och avrinningsområden är dessutom en mycket bra utgångspunkt för arbete med hållbar utveckling.

Vi har nu gjort en rapport som är en redovisning av hur arbetet varit upplagt och utvärdering av det. Dessutom vill vi visa på möjligheterna och behovet av att utveckla arbetet vidare tillsammans. Sprid gärna rapporten till andra!

Länk till rapporten:
http://www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/downloads/71/Vattnet_i_skolan_slutver.pdf

Ett nätverk för Vatten och skola har bildats. Läs mer på bloggen
https://vattenochskola.wordpress.com eller på Face book-gruppen https://www.facebook.com/groups/vattenskolan/

Material från projektet finns att hämta under Dokument.
Länkar
Fler finns att ladda ner under Dokument och Vattnet i skolan.

Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rolfsan/Sv/Pages/default.aspx
Globala mål för hållbar utveckling, Sida www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Internationellt-samarbete-/globalamalen/
Havs- och vattenmyndigheten www.havochvatten.se
Nationella miljömålen www.miljomal.se
SMHI vattenförekomster http://svarwebb.smhi.se/
Sveriges Vattenorganisationer www.vattenorganisationer.se/
Vattenmyndigheterna: www.vattenmyndigheterna.se
VISS Vatteninformationssystem Sverige www.viss.lansstyrelsen.se

Länkar om vatten, hållbar utveckling och skola - VATTNET I SKOLAN
Barnens Hav-fortbildningsdagar, Naturskyddsföreningen www.naturskyddsforeningen.se/skola/barnens-hav/fortbildning
Bee together www.beetogether.se
Den Globala Skolan www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Den-Globala-Skolan/
Entreprenörskap och lärande för hållbar utveckling, WWF www.wwf.se/utbildning/entreprenrskap/entreprenrskap-och-hllbar-utveckling/1523812-entreprenrskap-och-hllbar-utveckling-inom-skola-och-hgskola
Globträdet www.globetree.org
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik www.bioresurs.uu.se
Natur i Fokus www.naturifokus.se
Naturskoleföreningen www.naturskola.se
Naturskyddsföreningen i skolan www.naturskyddsforeningen.se/skola
Skola på hållbar väg, WWF www.wwf.se/utbildning-gammal/skolutveckling/modellskolor/vra-10-modellskolor/1165195-modellskolor
Svenska djur http://svenska-djur.se
Uppsala vattencentrum www.uppsalavattencentrum.uu.se/professor-vatten/
Vattendetektiver www.vattendetektiver.se
Vattenkikaren – lär dig mer om havet www.vattenkikaren.gu.se
Vatten på hållbar väg, WWF www.wwf.se/naturvaktarna/source.php/1160585/Vatten%20p%E5%20h%E5llbar%20v%E4g%20feb%202008.pdf
Vattenskolan, Svenskt Vatten http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenskolan/
Vatten som livsmiljö och resurs www.wwf.se/utbildning-gammal/lromedel/1125286-vatten-som-livsmilj-och-resurs
Virtue, Göteborgs universitet http://science.gu.se/samverkan/skolkontakter/grundskolan/virtue
Världsvattendagen, vattenpaketet för undervisning mm www.vattendag.org
Water footprint network http://waterfootprint.org/en/


Länkar