Årsmöte
2017-04-21
Medlemmar i Lygnerns Vattenråd och alla övriga intresserade kallas härmed till årsmöte och efterföljande medlemsmöte
Datum: måndagen den 8 maj 2017
Tid: Kl. 13:00 till 16:30
Plats: Ellagården i Viared, Ga Ryssnäsvägen 1 Borås
Program
12:00 Lunch till självkostnadspris för den som så önskar.
13:00 Välkommen!
13:05 Årsmöteshandlingar med bl a redovisning av verksamhet,
ekonomi samt förslag till budget och verksamhetsplan.
14:00 Redovisning av recipientkontrollen 2016
Alf Engdahl, Medins Havs och Vattenkonsulter
14:30 Kaffe
15:00 Resultat från miljögiftsanalys av fisk i Viaredssjön och
Lygnern. Johanna Jellinek, Länsstyrelsen
15:30 Dagvattenhateringen från Viareds industriområde
Joakim Ekberg, Borås Energi och Miljö AB
16:00 Tid för diskussion och tankar
16:30 Avslutning

Var vänliga och anmäl er före den 3 maj. Meddela även om ni önskar äta lunch och om ni har speciella önskemål när det gäller maten.
Alla är hjärtligt välkomna!

Anmälan: Peter Nolbrant, e-post nolbrant@telia.com
mobil 076-811 46 07

Välkommen till Lygnerns Vattenråd
Lygnerns vattenråd bildades 2008 genom en ombildning av Lygnerns vattenråd. Alla organisationer, företag och föreningar som påverkar eller har intresse i Rolfsåns avrinningsområde får vara medlemmar. Medlemsavgift tas ut av kommuner och företag som ansvarar för recipientkontrollen. Övriga medlemmar är med utan kostnad. Vattenrådet har 21 medlemmar och fler medlemmar är välkomna!


Vision
I vattenrådets stadgar står: ”Ändamålet med vattenrådet är att aktivt och drivande medverka i planeringsprocesser för att bevara eller uppnå god vattenstatus i Lygnern/Rolfsån och dess avrinningsområde. Arbetet ska omfatta både grundvatten och ytvatten.”

”Lygnerns vattenråd ska sträva efter att ha en djup, men samtidigt bred kunskap om avrinningsområdet. Lygnerns vattenråd ska utgöra en viktig instans i arbetet för en förbättrad vattenkvalitet i Lygnern/Rolfsån baserad på medlemmarnas kompetens och erfarenhet.”

Vattendirektivet
Sedan 2000 finns ett EU-direktiv, Vattendirektivet, som gör att alla EU-länder arbetar på ett gemensamt sätt med vattenfrågor.
Det nya är att arbetet följer de naturliga avgränsningarna i avrinningsområdena och inte som tidigare, gränser för länsstyrelser eller kommuner. Det innebär en helhetssyn på grundvatten, ytvatten och landmiljöer som påverkas av vattendrag och sjöar. Målet är att alla delar i avrinningsområdet ska uppnå minst god ekologisk status.
Arbetet bygger på medverkan och samverkan med markägare, företag, föreningar och kommuner för att nå målen. I denna samverkan är vattenråden en viktig mötesplats och en länk till vattenmyndigheten som arbetar med vattendirektivet.

Här kan ni läsa om det beslutade åtgärdsprogrammet.
http://www.vattenmyndigheterna.se/sv/nyheter/2016/pages/atgardsprogram-vatten-beslutade-2016-2021.aspx/

Exempel på verksamhet
• Provtagning av vattenkemi och biologi i vattensystemet.
• Vattnet i skolan.
• Remissinstans för vattenmyndighetens förslag till statusklassning och åtgärdsprogram för Rolfsåns avrinningsområde.
• Arbete för livskraftiga bestånd av fisk som exempelvis lax samt flodpärlmussla.

Kom gärna med idéer eller egna initiativ till projekt! Ofta finns medel att söka för projekt som har en bredare uppslutning.
Med vattnet och avrinningsområdet som pedagogisk utgångspunkt vill Lygnerns vattenråd samverkan med intresserade skolor. Under 2013-2016 har Lygnerns Vattenråd arbetat med det LONA-finanserade projektet "Vattnet i skolan" där alla skolor och förskolor i Rolfsåns avrinningsområde kan delta.

Varför är vatten bra i skolan?
• Vatten är suveränt för ämnesövergripande temaarbeten som skapar helhetssyn.

• Vattenmiljöer är mycket bra utepedagogiska miljöer som väcker nyfikenhet, känslor, fascination och där alla sinnen kan användas. Utepedagogik vid vatten passar utmärkt för alla åldrar, från förskola till gymnasium!

• Avrinningsområden är en utmärkt pedagogisk idé. Vattnet länkar samman landskapet genom vattendragen, det flödar genom ekosystemen, oss själva och vidare ut över Jorden. Vattendragen binder samman skolorna och ger inspiration till samarbete och kunskapsutbyte.

• Vatten och avrinningsområden är dessutom en mycket bra utgångspunkt för arbete med hållbar utveckling.

Vi har nu gjort en rapport som är en redovisning av hur arbetet varit upplagt och utvärdering av det. Dessutom vill vi visa på möjligheterna och behovet av att utveckla arbetet vidare tillsammans. Sprid gärna rapporten till andra!

Länk till rapporten:
http://www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/downloads/71/Vattnet_i_skolan_slutver.pdf

Ett nätverk för Vatten och skola har bildats. Läs mer på bloggen
https://vattenochskola.wordpress.com eller på Face book-gruppen https://www.facebook.com/groups/vattenskolan/

Material från projektet finns att hämta under Dokument.
Länkar