Välkommen till Lygnerns Vattenråd
Lygnerns vattenråd bildades 2008 genom en ombildning av Lygnerns vattenråd. Alla organisationer, företag och föreningar som påverkar eller har intresse i Rolfsåns avrinningsområde får vara medlemmar. Medlemsavgift tas ut av kommuner och företag som ansvarar för recipientkontrollen. Övriga medlemmar är med utan kostnad. Vattenrådet har 18 medlemmar och fler medlemmar är välkomna!


Vision
I vattenrådets stadgar står: ”Ändamålet med vattenrådet är att aktivt och drivande medverka i planeringsprocesser för att bevara eller uppnå god vattenstatus i Lygnern/Rolfsån och dess avrinningsområde. Arbetet ska omfatta både grundvatten och ytvatten.”

”Lygnerns vattenråd ska sträva efter att ha en djup, men samtidigt bred kunskap om avrinningsområdet. Lygnerns vattenråd ska utgöra en viktig instans i arbetet för en förbättrad vattenkvalitet i Lygnern/Rolfsån baserad på medlemmarnas kompetens och erfarenhet.”

Vattendirektivet
Sedan 2000 finns ett EU-direktiv, Vattendirektivet, som gör att alla EU-länder arbetar på ett gemensamt sätt med vattenfrågor.
Det nya är att arbetet följer de naturliga avgränsningarna i avrinningsområdena och inte som tidigare, gränser för länsstyrelser eller kommuner. Det innebär en helhetssyn på grundvatten, ytvatten och landmiljöer som påverkas av vattendrag och sjöar. Målet är att alla delar i avrinningsområdet ska uppnå minst god ekologisk status.
Arbetet bygger på medverkan och samverkan med markägare, företag, föreningar och kommuner för att nå målen. I denna samverkan är vattenråden en viktig mötesplats och en länk till vattenmyndigheten som arbetar med vattendirektivet.

Exempel på verksamhet
• Provtagning av vattenkemi och biologi i vattensystemet.
• Vattnet i skolan.
• Remissinstans för vattenmyndighetens förslag till statusklassning och
åtgärdsprogram för Rolfsåns avrinningsområde.
• Livskraftiga bestånd av fisk som exempelvis lax.
• Flodpärlmusslans förekomst.

Kom gärna med idéer eller egna initiativ till projekt! Ofta finns medel att söka för projekt som är har en bredare uppslutning.
Fakta Rolfsåns avrinningsområde
Rolfsåns avrinningsområde sträcker sig från Kungsbackafjorden upp via sjön Lygnern och samhällena Sätila, Rävlanda och Bollebygd till sjöarna Töllsjön och Viaredssjön. Avrinningsområdet innehåller höga naturvärden med både riksintressen och Natura 2000-område. Skog dominerar området, men det finns även stora områden jordbruksmarker, främst
i Storåns och Rolfsåns dalgångar. Andelen sjö är stor, främst på grund av sjön Lygnern. Bland naturvärdena kan nämnas den unika Rolfsålaxen, Lygnerns insjööring, havsnejonöga, flodpärlmussla och en rik fauna av sländor och musslor.
Under slutet på 2000-talet byggdes fiskvägar förbi de flesta kraftverksdammarna i systemet genom projektet ”Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem” som bekostas av länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen. En fiskväg kommer också att byggas förbi Ålgårda kraftverksdamm, vilket innebär att havsvandrande fisk åter kan ta sig upp i systemet.
De djupa sandlagren i Storåns och Nolåns dalgångar ger tillgång till ett mycket fint grundvatten som Bollebygd blivit känt för.
Länkar
Vattenmyndigheterna: www.vattenmyndigheterna.se
Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rolfsan/Sv/Pages/default.aspx
VISS Vatteninformationssystem Sverige www.viss.lansstyrelsen.se
Sveriges Vattenorganisationer www.vattenorganisationer.se/
SMHI vattenförekomster http://svarwebb.smhi.se/
Havs- och vattenmyndigheten www.havochvatten.se
Länkar