Projekt Lokal Åtgärdsplan Upplundens AVR klart för genomförande!
2017-01-11
Efter ett intensivt år med utredning av damm-status, fem elfisken, nätprovfiske i Upplunden, biotopkartering och inte minst sammanställning av historiska data kan vi nu presentera åtgärdsplanen. Om den genomförs får vi ett 2,5 mil långt vatten utan vandringshinder och med ett naturligt flöde. Då är det dags att återetablera öringen som försvunnit. Läs mer under Dokument i menyfliken till vänster!
Kort om höstens arbete
2016-11-13
Vattenrådet har arbetat främst i tre områden:
1. Klamma älv (Upplundens avrinningsområde) där vi snart redovisar en lokal åtgärdsplan
2. Blysjön där vi nu kommer att ordna möten för att diskutera vad man kan göra för att minska näringsbelastningen till sjön, som inte alls mår bra. Sommarens provtagningar har visat på syrefattigt bottenvatten och en hög internbelastning av fosfor från botten. Först ut är markägare/brukare av jordbruksmark runt sjön.
3. Vi har gjort en mycket givande vattendragsvandring i Bosjösystemet (Svartån) och styrelsen har beslutat att vi ska arbeta vidare med systemet.
Länkar