Underlag för bedömning och prioritering av åtgärdsförslag genom samverkan inom Göta älvs kustvatten
Göta älvs vattenråd har fått bidrag från Länsstyrelsen för att under 2016 genomföra ett projekt som syftar till att samla in och sammanställa befintlig data och kunskap samt identifiera kunskapsluckor om förhållandena som har betydelse för påverkan på vattenförekomsterna och göra dessa tillgängliga som underlag för fortsatta ställningstaganden om behov av åtgärder.

Berörda vattenförekomster är:

Kustvattenförekomster
* Björköfjorden
* Danafjord
* Göteborgs Södra Skärgårds kustvatten
* Brännö-Styrsöområdet
* Asperöfjorden
* Halsviken
* Styrsö-Vrångöområdet
* Askims fjord

Övergångsvatten
* Nordre älvs fjord
* Rivö fjord

Sammanställning av undersökningar och dataunderlag om tillståndet i miljön i Göta älvs kustvatten och Referensbibliotek finns nu framtaget
Välkommen till Göta älvs vattenråd
Göta älvs vattenråd bildades under 2006 av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Göta älvs vattenvårdsförbund i samarbete. Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern.

De olika aktörerna är representanter från berörda organisationer, företag, myndigheter och markägare.
Inom Göta älvs avrinningsområde har det även bildats
ett vattenråd för Säveåns delavrinningsområde och ett vattenråd för Mölndalsåns delavrinningsområde.

Läs om vad som hänt hittills i vattenrådet
Här kan du ta del av tidigare mötesprotokoll för Göta älvs vattenråd. Dokumenten är i PDF-format. Har du ingen PDF-läsare installerad på din dator kan du ladda ner en sådan på www.foxitsoftware.com
Länkar