Fyrkantens VRO
Publicerad 2008-06-17 14:16:18Klicka på bilden för större karta

-Aleån, Rosån och Alterälven

Aleån, Rosån och Alterälven är tre mindre kustnära vattendrag mellan Luleälven och Piteälven.

Alla tre avrinningsområdena domineras av skog men har även en del jordbruksmark i de nedre delarna.

Alterälvens avrinningsområde har pekats ut som värdefullt med avseende på fisk och fiske bland annat för flodkräfta. Förekomst av utter har dokumenterats inom Alterälvens avrinningsområde.
Länkar