Rapport om Vandringshinder
Publicerad 2016-10-15 21:58:00

Genomgång och bedömning av dammar och vägtrummor

När det gäller förekomsten av vandringshinder skiljer sig de bägge vattensystemen Dalbergså och Holmsån markant åt; I Dalbergså finns det 26 kända vandringshinder varav 20 utgörs av dammar, många av dem kraftverksdammar, medan det i Holmsån mellan Vänern och Näsöln bara finns en damm (Rönningen vid Ingribyn mellan Näsöln och Nären).

Vandringshinder i form av anlagda dammar finns vid kraftverk, kvarnar och sågar. Dammar kan också ha anlagts för andra syften, ex för att hålla uppe en bestämd sjönivå. Vandringshinder finns också i form av vägtrummor som lagts för högt eller med för stark lutning. Även naturliga hinder i form av vattenfall förekommer.

Många av fiskarterna kan göra både kortare och längre vandringar i sjöar och kan vandra både uppströms och nedströms i vattendrag, för lek eller födosök eller för att exempelvis hitta områden med gynnsammare temperaturer. De flesta arter har dock begränsade möjligheter att kunna passera forspartier och fall, vilket begränsar deras utbredning.

Björkna, braxen och gers kan finnas i åarnas lugnflytande partier, liksom id, löja, mört, ruda småspigg, storspigg och sutare. Även sällsyntare arter som faren och vimma kan påträffas i vattendrag, där de leker över vegetationsklädda bottnar.

83/Slutrapport_Vandringshinder_DH_2016-06-15.pdf

Länkar