200 miljoner!
2018-02-05
under 3 år kommer 200 miljoner avsättas för våtmarker och andra åtgärder som bidrar till att vattnet stannar kvar i vår miljö.
Från i år kan man ansöka om LONA pengar och få upp till 90 % medfinansiering.
Läs mer: LONA
Väsenvandring
2018-02-05
Vattenrådet har fått 25 000 kr för samverkan med barn för att öka förståelsen och kunskapen om vatten och miljö.
Just nu pågår förarbetet inför genomförande av teater om vatten och vår natur.
Om allt går som vi hoppas kommer teatern genomföras under försommaren för förskolebarn i kommunen. mer information kommer längre fram.
Vik för vik mot en friskare Östersjökust
2018-02-09
I Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram 2016-2021 ligger störst fokus på åtgärder som görs på land för att till exempel minska näringsämnestillförseln till havet. I många kraftigt övergödda vikar räcker dock inte åtgärder på land utan det behövs även åtgärder direkt i eller i anslutning till kustvattnet. Länsstyrelsen Kalmar län är partner i projektet ”Vik för vik mot en friskare Östersjökust” tillsammans med övriga kustlän från Blekinge i söder till Stockholm i norr. Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten (SÅP).

Projektets syfte är att öka takten och utveckla samarbetet kring åtgärdsarbetet längs Östersjökusten, och att bygga en kunskapsbank för utförandet av kustvattenåtgärder.

I juni 2017 genomfördes en inventering av tre grunda vikar i Kalmar län, där viken utanför Grisbäckens mynning är en av vikarna som har inventerats. Här kan ni läsa Vik för vik Rapport och titta gärna på Vik för vik, presentation. som presenterades för kustmiljögruppen 21 oktober 2017.
Nyhetsbrev
Från Vattenmyndigheten.
Vattenblänk

Från Länsstyrelsen.
Fokus landsbygd

PROVTAGNING
Hösten 2016 påbörjades Länsstyrelsen uppföljning med provtagning på våtmarken i Grisbäcken samt provtagning i Grisbäckens mynningsområde, detta ska fortgå under minst 2 år.
Möte med Länsstyrelsen
2017-09-25
Den 21 sep träffades kommunen, Länsstyrelsen och ideella krafter från Vattenrådet, Kustmljögruppen och Naturskyddsföreningen.
Sammanlagt var vi 15 personer på plats.
Länsstyrelsen hade en genomgång om vattenförekomsternas status och vad det är som påverkar.
Torsås kommun redovisade vad som görs och vad som planeras att göras både gällande tillsyn, projekt och VA-utbyggnad.
Diskussion fördes om hur vi kan stödja varandra och vilka resurser behövs.
En intressant och givande kväll.
Restaurering av omlöp
2017-08-28
Den 26 augusti var 9 personer på plats för att ta sig an vass och kaveldun som växt till sig i omlöpet. På plats kunde vi konstatera att omlöpets in och utlopp hade växt igen så pass att det inte var möjligt att göra åtgärder för hand.
Som ett resultat av dagen tas nu en plan fram av kommunen för att säkerställa fisken vandrings möjlighet upp i ån.
Nominerade, Sjöstjärnan 2017
2017-06-05
Torsås kommun, Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken samt Torsås kustmiljögrupp blivit nominerade till 2017 års vattenpris Sjöstjärnan.

Sjöstjärnan.
Den 16/5 delades priset ut till välförtjänta Västervik kommun.
Rapport från elprovfiske 2017.
2017-10-26
Rapporten efter genomförd elprovfiske finns nu att läsa. Årets rapport är en sammanställning för 42 lokaler från Torsås i Söder till Oskarshamn i norr. 10 lokaler i Torsås elprovfiskades. Några lokaler visade oroväckande resultat medan andra slog oss med häpnad.
Här kan ni läsa rapporten.
Höstbål
2017-08-29
Den 26/8 genomförde Vattenrådets sitt 2:a höstbål. Ett 30 tal personer var på plats för att delta i tipspromenad, grilla en korv och njuta av den underbara kvällen. Vid 20:30 tändes bålet. Precis som det gjorde på ett flertal platser runt om Östersjön.
Åtgärder under hösten, projektet Grisbäcken steg 2
2017-08-11
Nu börjar säsongen för strukturkalkning. Säsongen börjar nu då 2 av 4 avgörande förutsättningarna är att det är torrt i mark och luft. De andra två förutsättningarna är att det är marken är lerhaltig och att marken bearbetas(innan och efter kalkningen. Under kommande månad kommer ca 30 ha åkermark ut med och inom Grisbäckens avrinningsområde att strukturkalkas. Utöver kalkningen kommer lantbrukarna bland annat att göra sedimentfällor för att fånga upp ytterligare partikelbundet fosfor.
Föreläsning och Föreningsstämma 1 juni.17
2017-08-11
Innan föreningen startades upp berättade Henrik Juel, Utredningsingenjör, Torsås kommun om vatten och avloppssituationen här i kommunen. Henrik berättade om Dricksvatten idag och i morgon samt vad som händer inom kommunen med fokus på VA arbetet.
Under protokolltill vänster i menyn, hittar ni dokumentationen.

vattendragsvandring 17 april 2017
2017-04-20
Ett 15 personer trotsade det lynniga aprilvädret och deltog på vandringen annandag påsk. Under vandringen besöktes Grisbäcken där vi diskuterade kalkning, utterns återkomst, vatten och vattenkvalité, våtmarker, biotopvård och om mätprojekt och vik till vik - projektet som länsstyrelsen håller i. Resan gick sedan vidare till Brändegärde där vi diskuterade LOVA projektet Grisbäcken steg 2. I projekt ligger fokus på att hålla kvar näring i åkermark. Strukturkalkning av lerrik mark och sedimentfällor är de åtgärder som jobbas mest med. Resan fortsatte avslutningsvis till Torsås samhälle och ödet där alla åtgärder i närområdet diskuterades.
Tack allesamman för en givande dag med frågor och diskussioner.
Vattenbrist och låga grundvattennivåer.
2017-02-10
Lyckebyåns vattenförbund och vattenråd höll i ett seminarium i Emmaboda den 7/1-17 med fokus på vattenbrist och låga grundvattennivåer.
Seminariet var välbesökt, närmare 40 personer kom till Emmaboda för att delta.
Föreläsare från Kalmar, Emmaboda, Karlskrona höll föredrag under kvällen. Här finner ni deras presentationer.
Vattenbrist Emmaboda, Vattenbrist Karlskrona ES, Vattenbrist Karlskrona JN och Vattenbrist Kalmar.
LOVA - Grisbäcken steg 2
Under 2016 startades ett nytt LOVA projekt upp. denna gång med fokus på Näring från åkermark.
åtgärder som kan minska läckaget från åkermark samtidigt som det blir lättare att bruka marken och att bränsleförbrukningen minskar. de är positiva effekter vi har sett ifrån strukturkalkningen som gjordes under vår och höst 2016.

Läs mer om projektet under - Fliken, Genomförda aktiviteter, under fliken hittar ni uppgifter till kontaktpersonerna.

Detta projekt har medfinansiering genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar län.


Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018
2015-05-29
Vattenvårdsplanen antagen av Kommunfullmäktige.
Planen finns tillgänglig på Torsås kommuns hemsida.

Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018

Planen fungerar på det sättet att flera olika åtgärder kombineras för att sammantaget nå en helhet gällande biologi, näringsreduktion, morfologi mm för ett avgränsat område eller en eller flera vattenförekomster.

Hoppas att materialet hjälper dig! i valet bland olika åtgärder och hur man kan kombinera för att nå önskad effekt för våra vatten och vattenmiljöer.
Kulturmiljö, SMHI vattenwebb och VISS
Här hittar ni lite länkar till några hemsidor och material.

SMHI VATTENWEBBEN - Testa Vattenwebben jämför olika förutsättningar.

VISS BIBLIOTEK -Det internetbaserade verktyget VISS - som Vattenmyndighterna ansvarar för kan du hitta åtgärdsbiblioteket.Detta bibliotek kan vara en hjälp i arbetet med vattenförbättrande åtgärder.
Åtgärdsbibliotek
Länkar