Välkommen till Ätrans Vattenråd EF
Ätrans VVF bildades 1973 med uppgiften att samordna kontrollen av vattenkvalitén i Ätran och vid behov föreslå åtgärder. Läs om historiken här

Ätrans Vattenråd EF samverkar med vattenvårdsfrågor inom avrinningsområdet.

Sju kommuner omfattas från källan i Ulricehamn och Falköping till havet i Falkenberg.

Vattenrådet är en viktig sammanhållande länk inom vattendistriktet där samspelet mellan myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, ideella organisationer och allmänheten är centralt för genomförandet av EU:s vattendirektiv.
Officiell post sänds till ordförande:
Vagn Abel, Sörby HOVGÅRD 232, 31165 VESSIGEBRO
epost: vagnabel@gmail.com

Medlemmar
Styrelse

Medlemslista juli 2015

FIRA VANDRINGSFISKENS DAG nu på Lördag den 21 maj i Falkenberg! Läs mer här Läs om evenemanget i Ätran här


Ätran värd att bevara
Informationsfilm för Ätrans Vattenråd EF Vattenrådet har tagit fram två informationsfilmer om vår verksamhet.
Se den korta (3 min) informationsfilmen här eller en 6 min informationsfilm här

Bidrag finns för bättre vatttenmiljö
Sammanställning av länsstyrelsen i december 2015 Läs mer här.
Sammanställning av Havs- och vattenmyndigheten Läs mer här. Se även nedan under Nationell finansieringsguide.

Ny vikarierande vattensamordnare på länsstyrelsen från 2015-12-11
Läs mer här

Nyhetsbrev Länsstyrelsen
Läs Länsstyrelsens nyhetsbrev från maj 2016
Läs Länsstyrelsens nyhetsbrev februari 2016
Läs Länsstyrelsens nyhetsbrev december 2015
Läs Länsstyrelsen Nyhetsbrev september 2015

Kommande möten i Ätrans vattenråd
Boka in i kalendern redan nu!

2016-01-28 Kl. 09:30 Styrelsemöte
2016-03-30 Kl. 09:30 Styrelsemöte
2016-05-11 Kl. 09:30 Årsmöte Falköping Läs mer här

Övriga möten
9 februari Limnologiskt nätverk vattenråden Halland.Halmstad teater.
3 mars Rådslag Kattegatts kustvattenråd,Löftadalens Folkhögskola i Åsa
18 mars Vattenrådens dag Göteborg
21 maj World Fish Migration Day Falkenberg över 100 deltagare från flera länder se hemsida.

Regeringsbeslut
Enligt regeringsbeslut 2015-12-17 (läs beslutet)fortsätter åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt för 2009-2015 att gälla till dess en ny omprövning gjorts för 2016-2021. Läs mer här.

Kattegatts kustvattenråd
Minnesanteckningar vid möte 2015-10-12 med de limniska vattenråden. Läs vattenrådens förslag till åtgärder här. Hemsida Kattegatts kustvattenråd.

Ny föreskrift om övervakning av ytvatten
Beslut om ny föreskrift, Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten träder i kraft den 1 november 2015.
Hav- och vattenmyndighetens Informationsblad.
Läs mer här

Nya rapporter
2015-10-27 Länsstyrelsen presenterar ny rapport
Översvämningsområden i Ätran finns här
Information om Länsstyrelsens Älvgrupper finns här.

Remiss om vägledning för användning av kemiska bekämpningsmedel
Alla kan lämna synpunkter till Hav- och Vattenmyndigheten senast den 31 oktober 2015. Läs mer här

Kustvattenråd Halland och Båstad Kustvattenråd för sträckan Kungsbacka-Båstad är bildat. Ätrans vattenråd ser fram emot att vattenvårdsarbetet i vattendistriktet därmed bättre länkas samman med vården av Västerhavet.
Läs mer här.
Ätrans vattenråd deltog 2015-10-15 i kustvattenrådets första rådslag. Ett av många problemområden som var uppe var föroreningar av havet. Se filmen Strömmar av plast.

Myndigheternas förslag till åtgärder för Ätran finner du här. Har du fler förslag?

Uppströmsarbete - tillsammans kan vi hjälpas åt att få ett renare vatten
Svenskt vatten har tagit fram två broschyrer om uppströmsarbete för att vi skall få vatten av god kvalité.
Broschyr vad hushållen kan göra Läs mer här Broschyr vad företagen kan göra Läs mer här

Nyheter på Vattenmyndigheternas hemsida
Använd VISS för att få veta mer om ditt vatten. Länk

Nyheter på Havs hemsida
1. Remiss: Ny föreskrift gällande övervakning av ytvatten. Läs mer här
2. Ny vägledning om kraftigt modifierade vatten. Läs mer här
3. Nyhetsbrev om små avlopp. Läs mer här
4. Ny strategi för vattenåtgärder inom jordbruket. Läs mer här

Kommunerna skall rapportera
Alla kommuner ska senast den 28 februari varje år rapportera föregående års genomförande av åtgärdsprogrammet till vattenmyndigheterna. Rapporteringens syfte är att säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppnås för vattenförekomster inom myndigheternas och kommunernas verksamhetsområde. Kommunernas rapporter för 2012 hittar du på vår hemsida under nedladdningar och skrivelser. Vattenmyndigheternas missiv kan du ladda ner här. Läs mer på Vattenmyndigheternas hemsida här.

Ny tid - ny prövning
Vattenverksamhetsutredningen har i ett 456 sidor långt yttrande lämnat förslag till ändrade vattenrättsliga regler.Utredningen föreslår hur man på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan se till att de anläggningar som inte har tillstånd
enligt MB utformas och drivs på ett sådant sätt att MB:s hänsynsregler och EU-rättens krav i förhållande till vattenkvalitet och påverkan på djur och växtliv uppfylls. Läs mer här.

Vägledning för kommunal VA-planering
HaV har tagit fram ett förslag till hur kommunerna kan planera hållbart för en god vattenstatus. Vägledningen innehåller även ett antal checklistor som man kan använda sig av i planeringen. Synpunkter på remissen ska vara inlämnade senast 30 juni.
Läs mer här.

Handledning om vattenförvaltning
Miljösamverkan i Västra Götaland har tagit fram en handlening för vattenförvaltning. Handledningen syftar till att ge kommunerna kunskap och verktyg för vattenförvaltningsarbetet, dels avseende den tillsyn som miljökontoren behöver utföra dels avseende det vattenförvaltningsarbete som många kommunala funktioner behöver delta i och som rör bland annat plan- och VA-frågor.
Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken

Kolla ditt vatten i VISS
Nu finns en enkel videoinstruktion hur man hittar i VISS och kan få information om sin egen å eller sjö! Kolla på någon av dessa länkar: Länk 1, Länk 2

Näringsämnesprojekt
Näringsämnesgruppen i Ätrans vattenråd planerar för ett näringsämnesprojekt för att informera och få en dialog kring näringsämnesfrågor ur ett jordbrukarperspektiv. Läs mera i rapporten Hållbarheten i svenskt jordbruk 2012.

Åtgärder för närsalter
Tillsynssamverkan Hallands arbetar med ett LOVA-projekt, Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status. Läs mer här. Som en del i detta projekt har Ekologgruppen tagit fram ett Verktyg för riskkartering av fosforförluster. Jag bifogar Rapport riskkartering av fosforförluster 2012-12-13 från detta uppdrag.

Nationell finansieringsguide
Var kan vattenråden söka pengar?
Nu har länsstyrelsen uppdaterat en Nationell Finansieringsguide.
Mer information finns under rubriken "Bidrag finns..." nedan.

HaV myndighetens förslag till ny svensk vattenstrategi
Viktiga områden som pekas ut i rapporten är markanvändning, avloppsvatten, vattenkraft, överfiske och skyddade områden.- Biologisk mångfald, minskad övergödning och hållbart fiske är de tre viktigaste målen de närmaste åren, säger generaldirektör Björn Risinger. Läs rapporten här.

Bekämpningsmedel i Halländska vatten
Länsstyrelsen i Halland har undersökt bekämpningsmedel och hittat förekomst i samtliga undersökta prover. Läs mer här

Ny informationsbroschyr
Ätrans vattenråd har med bidrag från vattenmyndigheten tagit fram en ny informationsbroschyr. Läs mer Broschyr Ätrans vattenråd

Nya höjddatabasen
Katarina Vartia informerade vid senaste medlemsmötet om den nya höjddatabasen. Den är ett fantastiskt instrument för våra arbetsgruppers förslag till åtgärder. Läs mer om Nya höjddatabasen

Två viktiga rapporter till vattenråden
1. Samverkan inom Västerhavets vattendistrikt
2. Vattenråden i Sverige
Alla medlemmar kan här ta del av intressant information som berör rådets arbete!

Nytt om undersökning av vatten
Sju kortfilmer visar hur vi gör när vi undersöker och klassar statusen på våra vatten!
Se filmerna här.Information om Länsstyrelsens älvgrupper finns här
Föreningsstämma tisdag 5 maj, Laxbutiken Heberg
5462-04-20
Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Ätrans Vattenråd ek. för.
Tisdagen 5 maj 2015

Laxbutiken, Heberg, Falkenbergs kommun


Program
10:00 Samling och kaffe
Stämma
Information från länsstyrelsen
Redovisning av recipientkontrollen i Ätran 2014,
Håkan Sandsten, Calluna AB,
Utdelning av Miljöpris 2015
Avtackningar
Ca 12.30 Lunch

Efter föreningsstämma och lunch gör vi ett besök vid Hertingsforsen i Falkenberg. Hertingsforsen byggdes om 2013 och har nu begränsad kraftutvinning till förmån för forsen och med den, den vandrande fisken. Vi får visning av Ingemar Alenäs och Jonas Christiansson, Elghagen Fiskevård som bl.a. gör fiskräkningar. I samband med besöket rekommenderas oömma skor och kläder efter väder.

Välkomna!
Agneta Åkerberg
Ordförande

Anmälan om deltagande krävs.
Ange eventuellt önskemål om specialkost!
Anmälan görs senast 28 april till ordförande Agneta Åkerberg
agneta@nib.se, tfn 070-9851493.

Vill du ha årsmöteshandlingar så meddela din epost till agneta@nib.se

Påminnelse om remissvar till Vattenmyndigheten senast 2015-04-30. Läs mer här.
Sänd en kopia av Ert svar till info@atransvattenrad.se
Mer information finns på Vattenmyndigheternas hemsida.
Länkar